واکه‌های فارسی میانه (فارسی پهلوی) بدون تغییر به فارسی نو (فارسی دری) رسیدند اما با گذشت بیش از هزار سال از عمر فارسی دری، واکه‌های اولیه دگرگون گشته‌اند. جدول زیر، الگوی دگرگونی واکه‌ها را از فارسی میانه به فارسی معیار (فارسی رسمی امروز ایران) نشان می‌دهد. برای نوشتن واکه‌های بلند، به جای حرکت ماکرون از حرکت سیرکون‌فلکس استفاده می‌گردد. برای نمونه، «â» به جای «ā» و «û» به جای «ū».

فارسی میانهفارسی امروزین
واکهطولواکهطول
aکوتاهaکوتاه
âبلندâبلند
êبلندîبلند
îبلندîبلند
iکوتاهeکوتاه
ôبلندûبلند
ûبلندûبلند
uکوتاهoکوتاه

از جدول بالا مشخص است که:

دگرگونی واکه‌ی بلند ê

واکه‌ی بلند ê به واکه‌ی بلند î دگرگون گشته‌است. واکه‌ی ê هنوز در بسیاری از گویشهای محلی ایران و همچونین، فارسی رسمی افغانستان و تاجیکستان وجود دارد. در بیت معروف از مولانا «کار پاکان را قیاس از خود مگیر — گرچه ماند در نبشتن شیر و شیر»، شیر درنده šêr و شیر آشامیدنی šîr تلفظ می‌گشته‌است اما در فارسی رسمی امروز ایران، هر دو šîr تلفظ می‌گردند. در اصطلاح قدیم، به حرف «ی» هنگامی که صدای ê را می‌رساند «یای مجهول» و هنگامی که صدای î را می‌رساند «یای معلوم» می‌گویند.

فارسی میانهفارسی معیار
ênîn (این)
dêndîn (دین)
gêsgîs (گیس)
mêhanmîhan (میهن)

دگرگونی واکه‌ی کوتاه i

واکه‌ی کوتاه i به واکه‌ی کوتاه e دگرگون گشته‌است. از آنجا که واکه‌ی کوتاه i دیگر در فارسی امروزین وجود ندارد، به هنگام نوشتن فارسی به الفبای لاتین، واکه‌ی بلند î را به صورت i می‌نویسند. برای نمونه، «دیر» در اصل، باید به صورت dîr نوشته شود، نه dir.

فارسی میانهفارسی معیار
pitarpedar (پدر)
mihrmehr (مهر)

دگرگونی واکه‌ی بلند ô

واکه‌ی بلند ô به واکه‌ی بلند û دگرگون گشته‌است. در اصطلاح قدیم، به حرف «و» هنگامی که صدای ô را نشان می‌دهد «واو مجهول» و هنگامی که صدای û را می‌رساند «واو معلوم» می‌گویند.

فارسی میانهفارسی معیار
rôzrûz (روز)
zôrzûr (زور)
rôbâhrûbâh (روباه)
hôšhûš (هوش)

دگرگونی واکه‌ی کوتاه u

واکه‌ی کوتاه u به واکه‌ی کوتاه o دگرگون گشته‌است. از آنجا که واکه‌ی کوتاه u دیگر در فارسی امروزین وجود ندارد، به هنگام نوشتن فارسی به الفبای لاتین، واکه‌ی بلند û را به صورت u می‌نویسند. برای نمونه، «دور» در اصل، باید به صورت dûr نوشته شود، نه dur.

فارسی میانهفارسی معیار
bulandboland (بلند)
hunarhonar (هنر)
kuštankoštan (کشتن)