ویژگیها

زمان وجه نمودها
گذشته التزامی نقلی
ناتمام

دستور ساخت

می + ماده‌ی گذشته‌ی فعل اصلی + فعل کمکی «بودن» به زمان حال ساده‌ی التزامی

صرف مثبت

صرف فعل «رفتن»
من می‌رفته باشم ما می‌رفته باشیم
تو می‌رفته باشی شما می‌رفته باشید
او می‌رفته باشد ایشان می‌رفته باشند
صرف فعل «کار کردن»
من کار می‌کرده باشم ما کار می‌کرده باشیم
تو کار می‌کرده باشی شما کار می‌کرده باشید
او کار می‌کرده باشد ایشان کار می‌کرده باشند

صرف منفی

صرف منفی با افزودن پیش‌وند «ن» به «می» ساخته می‌شود.

صرف فعل «رفتن»
من نمی‌رفته باشم ما نمی‌رفته باشیم
تو نمی‌رفته باشی شما نمی‌رفته باشید
او نمی‌رفته باشد ایشان نمی‌رفته باشند
صرف فعل «کار کردن»
من کار نمی‌کرده باشم ما کار نمی‌کرده باشیم
تو کار نمی‌کرده باشی شما کار نمی‌کرده باشید
او کار نمی‌کرده باشد ایشان کار نمی‌کرده باشند

نمونه