ویژگیها

زمان وجه نمودها
گذشته التزامی پیشین
نقلی

دستور ساخت

ماده‌ی گذشته‌ی فعل اصلی + فعل کمکی «بودن» به زمان گذشته‌ی نقلی التزامی

صرف مثبت

صرف فعل «رفتن»
من رفته بوده باشم ما رفته بوده باشیم
تو رفته بوده باشی شما رفته بوده باشید
او رفته بوده باشد ایشان رفته بوده باشند
صرف فعل «کار کردن»
من کار کرده بوده باشم ما کار کرده بوده باشیم
تو کار کرده بوده باشی شما کار کرده بوده باشید
او کار کرده بوده باشد ایشان کار کرده بوده باشند

صرف منفی

صرف منفی با افزودن پیش‌وند «ن» به ماده‌ی گذشته ساخته می‌شود.

صرف فعل «رفتن»
من نرفته بوده باشم ما نرفته بوده باشیم
تو نرفته بوده باشی شما نرفته بوده باشید
او نرفته بوده باشد ایشان نرفته بوده باشند
صرف فعل «کار کردن»
من کار نکرده بوده باشم ما کار نکرده بوده باشیم
تو کار نکرده بوده باشی شما کار نکرده بوده باشید
او کار نکرده بوده باشد ایشان کار نکرده بوده باشند

نمونه