ویژگیها

زمان وجه نمودها
گذشته التزامی پیشین
نقلی
ناتمام

دستور ساخت

می + ماده‌ی گذشته‌ی فعل اصلی + فعل کمکی «بودن» به زمان گذشته‌ی نقلی التزامی

صرف مثبت

صرف فعل «رفتن»
من می‌رفته بوده باشم ما می‌رفته بوده باشیم
تو می‌رفته بوده باشی شما می‌رفته بوده باشید
او می‌رفته بوده باشد ایشان می‌رفته بوده باشند
صرف فعل «کار کردن»
من کار می‌کرده بوده باشم ما کار می‌کرده بوده باشیم
تو کار می‌کرده بوده باشی شما کار می‌کرده بوده باشید
او کار می‌کرده بوده باشد ایشان کار می‌کرده بوده باشند

صرف منفی

صرف منفی با افزودن پیش‌وند «ن» به «می» ساخته می‌شود.

صرف فعل «رفتن»
من نمی‌رفته بوده باشم ما نمی‌رفته بوده باشیم
تو نمی‌رفته بوده باشی شما نمی‌رفته بوده باشید
او نمی‌رفته بوده باشد ایشان نمی‌رفته بوده باشند
صرف فعل «کار کردن»
من کار نمی‌کرده بوده باشم ما کار نمی‌کرده بوده باشیم
تو کار نمی‌کرده بوده باشی شما کار نمی‌کرده بوده باشید
او کار نمی‌کرده بوده باشد ایشان کار نمی‌کرده بوده باشند