زمان حال کامل التزامی دارای نمود کامل (perfect) و سویه‌ی التزامی (subjunctive) است. نمود کامل نشان می‌دهد که پیآمد کنش تا زمان حال بر جای مانده. سویه‌ی التزامی نشان می‌دهد که این زمان بر پایه‌ی نگرش و روی‌کرد ذهنی است. نام انگلیسی آن present perfect subjunctive است. در دستور رایج، به آن «گذشته‌ی التزامی» می‌گویند که از دید نگارنده، نام درستی نیست زیرا این زمان نمود «کامل» دارد و نه «مطلق». از دید ساختاری نیز همسان حال کامل گزارشی است. هر دو زمان با ماده‌ی گذشته و فعل کمکی «بودن» ساخته می‌شوند.

در نمود نیز، هر دو یکسان‌اند و مفهوم نمود کامل را می‌رسانند. برای نمونه، «آنها این کار را کرده‌اند» در برابر «فکر نمی‌کنم آنها این کار را کرده باشند». دکتر خانلری در جلد دوم «تاریخ زبان فارسی» صفحه‌ی ۳۰۹، نشان داده‌اند که «برای وجه التزامی که مفهوم آن به زمان گذشته تعلق دارد، در آثار دوره‌ی اول فارسی دری» صورت خاصی وجود داشته (پیش‌وند «ب» + بن گذشته + شناسه‌ی پسین + «ی»). این زمان را می‌توان «گذشته‌ی مطلق التزامی» نامید.

روش ساخت

زمان حال کامل التزامی بر پایه‌ی الگوی زیر ساخته می‌شود:

ماده‌ی گذشته‌ی فعل اصلی فعل کمکی «بودن» به زمان حال مطلق التزامی

صرف مثبت

صرف فعل ساده‌ی «رفتن»
من رفته باشم ما رفته باشیم
تو رفته باشی شما رفته باشید
او رفته باشد ایشان رفته باشند
صرف فعل مرکب «کار کردن»
من کار کرده باشم ما کار کرده باشیم
تو کار کرده باشی شما کار کرده باشید
او کار کرده باشد ایشان کار کرده باشند

صرف منفی

ریخت منفی زمان حال کامل التزامی با افزودن «نه» پیش از ماده‌ی گذشته ساخته می‌شود. در نگارش رایج، «نه» پیوسته به ماده‌ی گذشته نوشته می‌شود.

صرف فعل ساده‌ی «رفتن»
من نرفته باشم ما نرفته باشیم
تو نرفته باشی شما نرفته باشید
او نرفته باشد ایشان نرفته باشند
صرف فعل مرکب «کار کردن»
من کار نکرده باشم ما کار نکرده باشیم
تو کار نکرده باشی شما کار نکرده باشید
او کار نکرده باشد ایشان کار نکرده باشند

نمونه