ساختار فعل

بنهای فعل

ماده‌های فعل

ویژگیهای صرفی فعل

زمانهای سویه‌ی گزارشی

زمانهای سویه‌ی التزامی

زمانهای سویه‌ی فرمایشی

زمانهای سویه‌ی خواستاری