در صفحه‌های زیر می‌توانید همه‌ی الگوهای واژه‌سازی را که در برنامه‌ی واژه‌ساز فارسی مورد استفاده قرار می‌گیرد مشاهده بفرمایید:

چند نکته: