زمان آینده‌ی استمراری گزارشی دارای نمود استمراری (progressive) و سویه‌ی گزارشی (indicative) است. نمود استمراری نشان می‌دهد که کنش در بازه‌ای از زمان آینده جریان دارد. سویه‌ی گزارشی نشان می‌دهد که این زمان بر پایه‌ی نگرش و روی‌کرد ذهنی نیست و کنش را آن گونه که در جهان بیرون است گزارش می‌کند. نام انگلیسی این زمان future progressive است.

در ذات زبان فارسی، زمانهای حال و آینده ریختهای صرفی یکسانی دارند. آنچه در دستور، زمان حال استمراری نامیده می‌شود، در حقیقت زمان «ناگذشته‌ی استمراری» است که بسته به بافت جمله، نشانگر زمان حال استمراری یا آینده‌ی استمراری است. برای نمونه، «دارم در دریا شنا می‌کنم» (زمان حال استمراری) در برابر «هفته‌ی دیگر این موقع، دارم در دریا شنا می‌کنم» (زمان آینده‌ی استمراری).

نمونه

چند ترجمه‌ی مقایسه‌ای:

When will you be leaving?‎
کی داری می‌روی؟
They will be coming to visit us next week
هفته‌ی دیگر دارند می‌آیند دیدن ما
I will be going to cinema at 4 o’clock tomorrow afternoon
فردا ساعت چهار بعد از ظهر دارم به سینما می‌روم
She will be running in the park at this time tomorrow
فردا این موقع دارد در پارک می‌دود
They will be working in the office at this time tomorrow
فردا این موقع دارند در دفتر کار می‌کنند
They will be working on this project all next year
تمام سال آینده را دارند روی این پروژه کار می‌کنند