زمان آینده‌ی مقدم در فارسی معیار وجود ندارد اما در برخی گویشهای فارسی، از جمله گویشهای خراسان وجود داشته و به کار می‌رود.

ویژگیها

زمان وجه نمود
آینده گزارشی مقدم

دستور ساخت

ماده‌ی گذشته‌ی فعل اصلی + فعل کمکی «بودن» به زمان آینده‌ی پیشین

صرف مثبت

صرف فعل «رفتن»
من رفته بوده خواهم بود ما رفته بوده خواهیم بود
تو رفته بوده خواهی بود شما رفته بوده خواهید بود
او رفته بوده خواهد بود ایشان رفته بوده خواهند بود
صرف فعل «کار کردن»
من کار کرده بوده خواهم بود ما کار کرده بوده خواهیم بود
تو کار کرده بوده خواهی بود شما کار کرده بوده خواهید بود
او کار کرده بوده خواهد بود ایشان کار کرده بوده خواهند بود

دکتر جمال رضایی در کتاب «بررسی گویش بیرجند» در صفحه‌ی ۲۸۷ این زمان را با نام «آینده‌ی دورتر» معرفی کرده‌اند. بنا بر گفته‌ی ایشان، این زمان برای بیان «گذشته‌ی پیشین در آینده» به کار می‌رود.