زمانهای دارای نمود مقدم در فارسی امروز به کار نمی‌روند و طبیعتا، نمود استمراری نیز ندارند زیرا نمود استمراری نمودی نوظهور بوده و سابقه‌ی چندانی در زبان فارسی ندارد. با این حال، بر اساس الگوی ساخت نمود استمراری می‌توان زمان گذشته‌ی مقدم استمراری را به صورت مصنوعی ایجاد کرد.

ویژگیها

زمان وجه نمودها
گذشته گزارشی مقدم
استمراری

دستور ساخت

فعل کمکی داشتن به زمان
گذشته‌ی ساده
+ فعل اصلی به زمان
گذشته‌ی مقدم ناتمام

صرف مثبت

صرف فعل «رفتن»
من داشتم می‌رفته بوده بودم ما داشتیم می‌رفته بوده بودیم
تو داشتی می‌رفته بوده بودی شما داشتید می‌رفته بوده بودید
او داشت می‌رفته بوده بود ایشان داشتند می‌رفته بوده بودند
صرف فعل «کار کردن»
من داشتم کار می‌کرده بوده بودم ما داشتیم کار می‌کرده بوده بودیم
تو داشتی کار می‌کرده بوده بودی شما داشتید کار می‌کرده بوده بودید
او داشت کار می‌کرده بوده بود ایشان داشتند کار می‌کرده بوده بودند

صرف منفی

نمود استمراری تنها زمانی به کار می‌رود که بخواهیم در جریان بودن فعلی را بیان کنیم. به همین دلیل، زمان گذشته‌ی مقدم استمراری صرف منفی ندارد.