زمان گذشته‌ی مقدم نقلی در فارسی امروز به کار نمی‌رود و تنها برای کامل بودن مبحث به آن پرداخته می‌شود.

ویژگیها

زمان وجه نمودها
گذشته گزارشی مقدم
نقلی

دستور ساخت

ماده‌ی گذشته‌ی فعل اصلی + فعل کمکی بودن به زمان گذشته‌ی پیشین نقلی

صرف مثبت

صرف فعل «رفتن»
من رفته بوده بوده‌ام ما رفته بوده بوده‌ایم
تو رفته بوده بوده‌ای شما رفته بوده بوده‌اید
او رفته بوده بوده‌‌است ایشان رفته بوده بوده‌اند
صرف فعل «کار کردن»
من کار کرده بوده بوده‌ام ما کار کرده بوده بوده‌ایم
تو کار کرده بوده بوده‌ای شما کار کرده بوده بوده‌اید
او کار کرده بوده بوده‌است ایشان کار کرده بوده بوده‌اند

دکتر جمال رضایی در کتاب «بررسی گویش بیرجند» در صفحه‌ی ۲۷۰ این زمان را با نام «گذشته‌ی دورتر نقلی» معرفی کرده‌اند.

صرف منفی

صرف منفی با قرار دادن پیش‌وند «ن» پیش از ماده‌ی گذشته ساخته می‌شود:

صرف فعل «رفتن»
من نرفته بوده بوده‌ام ما نرفته بوده بوده‌ایم
تو نرفته بوده بوده‌ای شما نرفته بوده بوده‌اید
او نرفته بوده بوده‌‌است ایشان نرفته بوده بوده‌اند
صرف فعل «کار کردن»
من کار نکرده بوده بوده‌ام ما کار نکرده بوده بوده‌ایم
تو کار نکرده بوده بوده‌ای شما کار نکرده بوده بوده‌اید
او کار نکرده بوده بوده‌است ایشان کار نکرده بوده بوده‌اند