زمانهای دارای نمود مقدم در فارسی امروز به کار نمی‌روند و طبیعتا، نمود استمراری نیز ندارند زیرا نمود استمراری نمودی نوظهور بوده و سابقه‌ی چندانی در زبان فارسی ندارد. با این حال، بر اساس الگوی ساخت نمود استمراری می‌توان زمان گذشته‌ی مقدم نقلی استمراری را به صورت مصنوعی ایجاد کرد.

ویژگیها

زمان وجه نمودها
گذشته گزارشی مقدم
نقلی
استمراری

دستور ساخت

فعل کمکی داشتن به زمان
گذشته‌ی نقلی
+ فعل اصلی به زمان
گذشته‌ی مقدم نقلی ناتمام

صرف مثبت

صرف فعل «رفتن»
من داشته‌ام می‌رفته بوده بوده‌ام ما داشته‌ایم می‌رفته بوده بوده‌ایم
تو داشته‌ای می‌رفته بوده بوده‌ای شما داشته‌اید می‌رفته بوده بوده‌اید
او داشته می‌رفته بوده بوده ایشان داشته‌اند می‌رفته بوده بوده‌اند
صرف فعل «کار کردن»
من داشته‌ام کار می‌کرده بوده بوده‌ام ما داشته‌ایم کار می‌کرده بوده بوده‌ایم
تو داشته‌ای کار می‌کرده بوده بوده‌ای شما داشته‌اید کار می‌کرده بوده بوده‌اید
او داشته کار می‌کرده بوده بوده ایشان داشته‌اند کار می‌کرده بوده بوده‌اند

صرف منفی

نمود استمراری تنها زمانی به کار می‌رود که بخواهیم در جریان بودن فعلی را بیان کنیم. به همین دلیل، زمان گذشته‌ی مقدم نقلی استمراری صرف منفی ندارد.