زمان گذشته‌ی مقدم نقلی ناتمام در فارسی امروز به کار نمی‌رود و تنها برای کامل بودن مبحث به آن پرداخته می‌شود.

ویژگیها

زمان وجه نمودها
گذشته گزارشی مقدم
نقلی
ناتمام

دستور ساخت

می + ماده‌ی گذشته فعل اصلی + فعل کمکی بودن به زمان گذشته‌ی پیشین نقلی

صرف مثبت

صرف فعل «رفتن»
من می‌رفته بوده بوده‌ام ما می‌رفته بوده بوده‌ایم
تو می‌رفته بوده بوده‌ای شما می‌رفته بوده بوده‌اید
او می‌رفته بوده بوده‌‌است ایشان می‌رفته بوده بوده‌اند
صرف فعل «کار کردن»
من کار می‌کرده بوده بوده‌ام ما کار می‌کرده بوده بوده‌ایم
تو کار می‌کرده بوده بوده‌ای شما کار می‌کرده بوده بوده‌اید
او کار می‌کرده بوده بوده‌است ایشان کار می‌کرده بوده بوده‌اند

دکتر جمال رضایی در کتاب «بررسی گویش بیرجند» در صفحه‌ی ۲۷۲ این زمان را با نام «گذشته‌ی دورتر نقلی استمراری» معرفی کرده‌اند.

صرف منفی

صرف منفی با قرار دادن پیش‌وند «ن» پیش از «می» ساخته می‌شود:

صرف فعل «رفتن»
من نمی‌رفته بوده بوده‌ام ما نمی‌رفته بوده بوده‌ایم
تو نمی‌رفته بوده بوده‌ای شما نمی‌رفته بوده بوده‌اید
او نمی‌رفته بوده بوده‌‌است ایشان نمی‌رفته بوده بوده‌اند
صرف فعل «کار کردن»
من کار نمی‌کرده بوده بوده‌ام ما کار نمی‌کرده بوده بوده‌ایم
تو کار نمی‌کرده بوده بوده‌ای شما کار نمی‌کرده بوده بوده‌اید
او کار نمی‌کرده بوده بوده‌است ایشان کار نمی‌کرده بوده بوده‌اند