زمان گذشته‌ی مقدم ناتمام گزارشی در فارسی امروز به کار نمی‌رود و تنها برای کامل بودن مبحث به آن پرداخته می‌شود.

ویژگیها

زمان وجه نمود
گذشته گزارشی مقدم
ناتمام

دستور ساخت

می + ماده‌ی گذشته فعل اصلی + فعل کمکی بودن به زمان گذشته‌ی پیشین

صرف مثبت

صرف فعل «رفتن»
من می‌رفته بوده بودم ما می‌رفته بوده بودیم
تو می‌رفته بوده بودی شما می‌رفته بوده بودید
او می‌رفته بوده بود ایشان می‌رفته بوده بودند
صرف فعل «کار کردن»
من کار می‌کرده بوده بودم ما کار می‌کرده بوده بودیم
تو کار می‌کرده بوده بودی شما کار می‌کرده بوده بودید
او کار می‌کرده بوده بود ایشان کار می‌کرده بوده بودند

دکتر جمال رضایی در کتاب «بررسی گویش بیرجند» در صفحه‌ی ۲۶۸ این زمان را با نام «گذشته‌ی دورتر استمراری» معرفی کرده‌اند.

صرف منفی

صرف منفی با قرار دادن پیش‌وند «ن» پیش از «می» ساخته می‌شود:

صرف فعل «رفتن»
من نمی‌رفته بوده بودم ما نمی‌رفته بوده بودیم
تو نمی‌رفته بوده بودی شما نمی‌رفته بوده بودید
او نمی‌رفته بوده بود ایشان نمی‌رفته بوده بودند
صرف فعل «کار کردن»
من کار نمی‌کرده بوده بودم ما کار نمی‌کرده بوده بودیم
تو کار نمی‌کرده بوده بودی شما کار نمی‌کرده بوده بودید
او کار نمی‌کرده بوده بود ایشان کار نمی‌کرده بوده بودند