ویژگیها

زمان وجه نمودها
گذشته گزارشی نقلی
استمراری

دستور ساخت

فعل کمکی داشتن به زمان
گذشته‌ی نقلی
+ فعل اصلی به زمان
گذشته‌ی نقلی ناتمام

صرف مثبت

صرف فعل «رفتن»
من داشته‌ام می‌رفته‌ام ما داشته‌ایم می‌رفته‌ایم
تو داشته‌ای می‌رفته‌ای شما داشته‌اید می‌رفته‌اید
او داشته می‌رفته ایشان داشته‌اند می‌رفته‌اند
صرف فعل «کار کردن»
من داشته‌ام کار می‌کرده‌ام ما داشته‌ایم کار می‌کرده‌ایم
تو داشته‌ای کار می‌کرده‌ای شما داشته‌اید کار می‌کرده‌اید
او داشته کار می‌کرده ایشان داشته‌اند کار می‌کرده‌اند

ساختهای معادل

زمان گذشته‌ی نقلی استمراری عنصری از فارسی گفتاری‌ست. در زبان نوشتاری، از گذشته‌ی نقلی ناتمام یا ساختهایی چون «در حال … بودن» و «مشغول … بودن» استفاده می‌گردد.

گذشته‌ی نقلی استمراری جایگزینهای آن در زبان نوشتاری
داشته کار می‌کرده کار می‌کرده‌است
در حال کار کردن بوده‌است
مشغول کار کردن بوده‌است
سرگرم کار کردن بوده‌است

صرف منفی

نمود استمراری تنها زمانی به کار می‌رود که بخواهیم در جریان بودن فعلی را بیان کنیم. به همین دلیل، زمان گذشته‌ی نقلی استمراری صرف منفی ندارد.

گذشته‌ی نقلی استمراری جایگزینهای آن در زبان نوشتاری
داشته کار نمی‌کرده کار نمی‌کرده‌است
در حال کار کردن نبوده‌است
مشغول کار کردن نبوده‌است
سرگرم کار کردن نبوده‌است

نمونه

گذشته‌ی نقلی استمراری اساسا به فارسی گفتاری تعلق دارد و تنها از زبان عامیانه می‌توان برای آن نمونه ذکر کرد:

در دیگر زبانها

زمان گذشته‌ی نقلی استمراری فارسی شبیه زمان present perfect continuous انگلیسی‌ست. برای ترجمه‌ی فعلهای مثبت این زمان انگلیسی می‌توان از گذشته‌ی نقلی ناتمام، گذشته‌ی نقلی استمراری یا ساختهای استمراری استفاده کرد. برای صرف منفی نیز، به جز گذشته‌ی نقلی استمراری که صرف منفی ندارد، می‌توان از مابقی گزینه‌ها استفاده کرد.

انگلیسی فارسی
He has been working داشته کار می‌کرده
کار می‌کرده‌است
در حال کار کردن بوده‌است
مشغول کار کردن بوده‌است
سرگرم کار کردن بوده‌است
He has been not working داشته کار نمی‌کرده
کار نمی‌کرده‌است
در حال کار کردن نبوده‌است
مشغول کار کردن نبوده‌است
سرگرم کار کردن نبوده‌است