ویژگیها

زمان وجه نمودها
گذشته گزارشی نقلی
ناتمام

دستور ساخت

می + ماده‌ی گذشته فعل اصلی + شکل وابسته‌ی فعل کمکی بودن در زمان حال ساده

شکل وابسته‌ی فعل بودن در زمان حال ساده به صورت زیر است:

مفرد جمع
ام ایم
ای اید
است اند

صرف مثبت

صرف فعل «رفتن»
من می‌رفته‌ام ما می‌رفته‌ایم
تو می‌رفته‌ای شما می‌رفته‌اید
او می‌رفته‌است ایشان می‌رفته‌اند
صرف فعل «کار کردن»
من کار می‌کرده‌ام ما کار می‌کرده‌ایم
تو کار می‌کرده‌ای شما کار می‌کرده‌اید
او کار می‌کرده‌است ایشان کار می‌کرده‌اند

در سوم شخص مفرد، فعل کمکی است می‌تواند حذف شود: می‌رفته، کار می‌کرده و ...

صرف منفی

صرف منفی با قرار دادن پیش‌وند «ن» پیش از «می» ساخته می‌شود:

صرف فعل «رفتن»
من نمی‌رفته‌ام ما نمی‌رفته‌ایم
تو نمی‌رفته‌ای شما نمی‌رفته‌اید
او نمی‌رفته‌است ایشان نمی‌رفته‌اند
صرف فعل «کار کردن»
من کار نمی‌کرده‌ام ما کار نمی‌کرده‌ایم
تو کار نمی‌کرده‌ای شما کار نمی‌کرده‌اید
او کار نمی‌کرده‌است ایشان کار نمی‌کرده‌اند

نمونه

گذشته‌ی نقلی ناتمام، همزمان مفهوم نمودهای نقلی و ناتمام را می‌رساند:

در دیگر زبانها

گذشته‌ی نقلی ناتمام معادلی در زبانهای فرانسوی و انگلیسی ندارد. برای ترجمه‌ی زمان present perfect continuous انگلیسی می‌توان از این زمان استفاده کرد.