ویژگیها

زمان وجه نمود
گذشته گزارشی پیشین

دستور ساخت

ماده‌ی گذشته فعل اصلی + فعل کمکی بودن به زمان گذشته‌ی ساده

صرف مثبت

صرف فعل «رفتن»
من رفته بودم ما رفته بودیم
تو رفته بودی شما رفته بودید
او رفته بود ایشان رفته بودند
صرف فعل «کار کردن»
من کار کرده بودم ما کار کرده بودیم
تو کار کرده بودی شما کار کرده بودید
او کار کرده بود ایشان کار کرده بودند

صرف منفی

صرف منفی با قرار دادن پیش‌وند «ن» پیش از ماده‌ی گذشته ساخته می‌شود:

صرف فعل «رفتن»
من نرفته بودم ما نرفته بودیم
تو نرفته بودی شما نرفته بودید
او نرفته بود ایشان نرفته بودند
صرف فعل «کار کردن»
من کار نکرده بودم ما کار نکرده بودیم
تو کار نکرده بودی شما کار نکرده بودید
او کار نکرده بود ایشان کار نکرده بودند

نمونه

در دیگر زبانها

گذشته‌ی پیشین فارسی معادل past perfect انگلیسی و plus-que-parfait فرانسوی‌ست.