ویژگیها

زمان وجه نمودها
گذشته گزارشی پیشین
استمراری

دستور ساخت

فعل کمکی داشتن به زمان
گذشته‌ی ساده
+ فعل اصلی به زمان
گذشته‌ی پیشین ناتمام

صرف مثبت

صرف فعل «رفتن»
من داشتم می‌رفته بودم ما داشتیم می‌رفته بودیم
تو داشتی می‌رفته بودی شما داشتید می‌رفته بودید
او داشت می‌رفته بود ایشان داشتند می‌رفته بودند
صرف فعل «کار کردن»
من داشتم کار می‌کرده بودم ما داشتیم کار می‌کرده بودیم
تو داشتی کار می‌کرده بودی شما داشتید کار می‌کرده بودید
او داشت کار می‌کرده بود ایشان داشتند کار می‌کرده بودند

صرف منفی

نمود استمراری تنها زمانی به کار می‌رود که بخواهیم در جریان بودن فعلی را بیان کنیم. به همین دلیل، زمان گذشته‌ی پیشین استمراری صرف منفی ندارد.