ویژگیها

زمان وجه نمودها
گذشته گزارشی پیشین
نقلی

دستور ساخت

ماده‌ی گذشته فعل اصلی + فعل کمکی بودن به زمان گذشته‌ی نقلی

صرف مثبت

صرف فعل «رفتن»
من رفته بوده‌ام ما رفته بوده‌ایم
تو رفته بوده‌ای شما رفته بوده‌اید
او رفته بوده‌است ایشان رفته بوده‌اند
صرف فعل «کار کردن»
من کار کرده بوده‌ام ما کار کرده بوده‌ایم
تو کار کرده بوده‌ای شما کار کرده بوده‌اید
او کار کرده بوده‌است ایشان کار کرده بوده‌اند

صرف منفی

صرف منفی با قرار دادن پیش‌وند «ن» پیش از ماده‌ی گذشته ساخته می‌شود:

صرف فعل «رفتن»
من نرفته بوده‌ام ما نرفته بوده‌ایم
تو نرفته بوده‌ای شما نرفته بوده‌اید
او نرفته بوده‌است ایشان نرفته بوده‌اند
صرف فعل «کار کردن»
من کار نکرده بوده‌ام ما کار نکرده بوده‌ایم
تو کار نکرده بوده‌ای شما کار نکرده بوده‌اید
او کار نکرده بوده‌است ایشان کار نکرده بوده‌اند

نمونه

ادغام شناسه و ماده‌ی گذشته در این زمان نیز رخ می‌دهد. برای نمونه:

که در اینجا منظور «کم نکرده بوده‌ام» است.