ویژگیها

زمان وجه نمودها
گذشته گزارشی پیشین
نقلی
ناتمام

دستور ساخت

می + ماده‌ی گذشته فعل اصلی + فعل کمکی بودن به زمان گذشته‌ی نقلی

صرف مثبت

صرف فعل «رفتن»
من می‌رفته بوده‌ام ما می‌رفته بوده‌ایم
تو می‌رفته بوده‌ای شما می‌رفته بوده‌اید
او می‌رفته بوده‌است ایشان می‌رفته بوده‌اند
صرف فعل «کار کردن»
من کار می‌کرده بوده‌ام ما کار می‌کرده بوده‌ایم
تو کار می‌کرده بوده‌ای شما کار می‌کرده بوده‌اید
او کار می‌کرده بوده‌است ایشان کار می‌کرده بوده‌اند

صرف منفی

صرف منفی با قرار دادن پیش‌وند «ن» پیش از «می» ساخته می‌شود:

صرف فعل «رفتن»
من نمی‌رفته بوده‌ام ما نمی‌رفته بوده‌ایم
تو نمی‌رفته بوده‌ای شما نمی‌رفته بوده‌اید
او نمی‌رفته بوده‌است ایشان نمی‌رفته بوده‌اند
صرف فعل «کار کردن»
من کار نمی‌کرده بوده‌ام ما کار نمی‌کرده بوده‌ایم
تو کار نمی‌کرده بوده‌ای شما کار نمی‌کرده بوده‌اید
او کار نمی‌کرده بوده‌است ایشان کار نمی‌کرده بوده‌اند

نمونه