ویژگیها

زمان وجه نمودها
گذشته گزارشی پیشین
ناتمام

دستور ساخت

می + ماده‌ی گذشته فعل اصلی + فعل کمکی بودن به زمان گذشته‌ی ساده

صرف مثبت

صرف فعل «رفتن»
من می‌رفته بودم ما می‌رفته بودیم
تو می‌رفته بودی شما می‌رفته بودید
او می‌رفته بود ایشان می‌رفته بودند
صرف فعل «کار کردن»
من کار می‌کرده بودم ما کار می‌کرده بودیم
تو کار می‌کرده بودی شما کار می‌کرده بودید
او کار می‌کرده بود ایشان کار می‌کرده بودند

صرف منفی

صرف منفی با قرار دادن پیش‌وند «ن» پیش از «می» ساخته می‌شود:

صرف فعل «رفتن»
من نمی‌رفته بودم ما نمی‌رفته بودیم
تو نمی‌رفته بودی شما نمی‌رفته بودید
او نمی‌رفته بود ایشان نمی‌رفته بودند
صرف فعل «کار کردن»
من کار نمی‌کرده بودم ما کار نمی‌کرده بودیم
تو کار نمی‌کرده بودی شما کار نمی‌کرده بودید
او کار نمی‌کرده بود ایشان کار نمی‌کرده بودند

نمونه