ویژگیها

زمانوجهنمود
گذشتهگزارشیساده

دستور ساخت

بن گذشته+شناسه‌ی گذشته

صرف مثبت

صرف فعل «رفتن»
منرفتممارفتیم
تورفتیشمارفتید
اورفتایشانرفتند
صرف فعل «کار کردن»
منکار کردمماکار کردیم
توکار کردیشماکار کردید
اوکار کردایشانکار کردند

صرف منفی

صرف منفی با قرار دادن پیش‌وند «ن» پیش از بن گذشته ساخته می‌شود:

صرف فعل «رفتن»
مننرفتممانرفتیم
تونرفتیشمانرفتید
اونرفتایشاننرفتند
صرف فعل «کار کردن»
منکار نکردمماکار نکردیم
توکار نکردیشماکار نکردید
اوکار نکردایشانکار نکردند

نمونه