ویژگیها

زمان وجه نمود
حال گزارشی استمراری

دستور ساخت

فعل کمکی داشتن به زمان
حال ساده
+ فعل اصلی به زمان
حال ناتمام

صرف مثبت

صرف فعل «رفتن»
من دارم می‌روم ما داریم می‌رویم
تو داری می‌روی شما دارید می‌روید
او دارد می‌رود ایشان دارند می‌روند
صرف فعل «کار کردن»
من دارم کار می‌کنم ما داریم کار می‌کنیم
تو داری کار می‌کنی شما دارید کار می‌کنید
او دارد کار می‌کند ایشان دارند کار می‌کنند

ساختهای معادل

زمان حال استمراری عنصری از فارسی گفتاری ایران است و در شکل اصیل فارسی نوشتاری که میان همه‌ی کشورهای فارسی‌زبان مشترک است، وجود ندارد. در زبان نوشتاری، از حال ناتمام یا ساختهایی چون «در حال … بودن» و «مشغول … بودن» استفاده می‌گردد.

حال استمراری جایگزینهای آن در زبان نوشتاری
دارد کار می‌کند کار می‌کند
در حال کار کردن است
مشغول کار کردن است
سرگرم کار کردن است

صرف منفی

نمود استمراری تنها زمانی به کار می‌رود که بخواهیم در جریان بودن فعلی را بیان کنیم. به همین دلیل، زمان حال استمراری صرف منفی ندارد.

حال استمراری جایگزینهای آن در زبان نوشتاری
دارد کار نمی‌کند کار نمی‌کند
در حال کار کردن نیست
مشغول کار کردن نیست
سرگرم کار کردن نیست

در دیگر زبانها

زمان حال استمراری فارسی شبیه زمان present continuous انگلیسی‌ست. برای ترجمه‌ی فعلهای مثبت این زمان انگلیسی می‌توان از حال ناتمام، حال استمراری یا ساختهای استمراری استفاده کرد. برای صرف منفی نیز، به جز حال استمراری که صرف منفی ندارد، می‌توان از مابقی گزینه‌ها استفاده کرد.

انگلیسی فارسی
He is working دارد کار می‌کند
کار می‌کند
در حال کار کردن است
مشغول کار کردن است
سرگرم کار کردن است
He is not working کار نمی‌کند
در حال کار کردن نیست
مشغول کار کردن نیست
سرگرم کار کردن نیست