ماده‌ی آینده‌ی معلوم (به انگلیسی: future active participle) یکی از شش ماده‌ی فعل در زبان فارسی‌ست. این ماده با افزودن پس‌وند «ی» (î-) به مصدر ساخته می‌شود.

مصدر ماده‌ی آینده‌ی معلوم
شدن شدنی
مردن مردنی
رفتن رفتنی
شستن شستنی
دیدن دیدنی
حفظ‌ کردن حفظ‌کردنی
شکستن شکستنی
خواندن خواندنی
شنیدن شنیدنی
دوست داشتن دوست‌داشتنی
به یاد ماندن به‌یادماندنی
باور کردن باورکردنی

نمونه