ماده‌ی آینده‌ی معلوم (به انگلیسی: future active participle) یکی از شش ماده‌ی فعل در زبان فارسی‌ست. این ماده با افزودن پس‌وند «ی» (î-) به مصدر ساخته می‌شود. از آنجا که باب پیشفرض فعل، باب «معلوم» است، می‌توان به جای «ماده‌ی آینده‌ی معلوم» نام کوتاهتر «ماده‌ی آینده» را به کار برد.

مصدر ماده‌ی آینده‌ی معلوم
شدن شدنی
مردن مردنی
رفتن رفتنی
شستن شستنی
دیدن دیدنی
حفظ‌ کردن حفظ‌کردنی
شکستن شکستنی
خواندن خواندنی
شنیدن شنیدنی
دوست داشتن دوست‌داشتنی
به یاد ماندن به‌یادماندنی
باور کردن باورکردنی

نمونه

ریخت منفی

ریخت منفی ماده‌ی آینده‌ی معلوم با پیش‌وند کردن «نه» (na) به مصدر ساخته می‌شود. گاه، به ویژه در زبان ادبی، پیش‌وند «نا» (nâ) به جای «نه» به کار می‌رود.

ریخت مثبت ریخت منفی
شدنی نشدنی
گفتنی نگفتنی
دوست‌داشتنی دوست‌نداشتنی
باورکردنی باورنکردنی