ماده‌ی آینده‌ی مجهول (به انگلیسی: future passive participle) یکی از شش ماده‌ی فعل در زبان فارسی‌ست. برای مجهول کردن یک فعل، از ماده‌ی گذشته‌ی معلوم آن فعل و فعل کمکی «شدن» استفاده می‌شود. به همین ترتیب، ماده‌ی آینده‌ی مجهول یک فعل از ترکیب ماده‌ی گذشته‌ی معلوم آن فعل و «شدنی» که ماده‌ی آینده‌ی معلوم فعل کمکی «شدن» است، به دست می‌آید.

مصدرماده‌ی آینده‌ی مجهول
شستنشسته‌شدنی
دیدندیده‌شدنی
شکستنشکسته‌شدنی

برای به دست آوردن ماده‌ی آینده‌ی مجهول آن دسته از فعلهای مرکب که با فعل «کردن» یا فعلهای هم‌معنای آن ساخته شده‌اند، فعل «کردن» را با «شدنی» جایگزین می‌کنیم.

مصدرماده‌ی آینده‌ی مجهول
باز کردنبازشدنی
پاک کردنپاک‌شدنی
نابود کردننابودشدنی
نابود ساختننابودشدنی
حل کردنحل‌شدنی
تکرار کردنتکرارشدنی
تکرار نمودنتکرارشدنی
معالجه کردنمعالجه‌شدنی

ریخت منفی

ریخت منفی ماده‌ی آینده‌ی مجهول با پیش‌وند کردن «ن» (na) به «شدنی» ساخته می‌شود. گاه، به ویژه در زبان ادبی، پیش‌وند «نا» (nâ) به جای «ن» به کار می‌رود.

ریخت مثبتریخت منفی
فراموش‌شدنیفراموش‌نشدنی
نابودشدنینابودنشدنی
بازشدنیبازنشدنی
پاک‌شدنیپاک‌نشدنی