ماده‌ی آینده‌ی مجهول (به انگلیسی: future passive participle) یکی از شش ماده‌ی فعل در زبان فارسی‌ست. برای مجهول کردن یک فعل، از ماده‌ی گذشته‌ی معلوم آن فعل و فعل کمکی «شدن» استفاده می‌شود. به همین ترتیب، ماده‌ی آینده‌ی مجهول یک فعل از ترکیب ماده‌ی گذشته‌ی معلوم آن فعل و «شدنی» که ماده‌ی آینده‌ی معلوم فعل کمکی «شدن» است، به دست می‌آید.

مصدر ماده‌ی آینده‌ی مجهول
شستن شسته‌شدنی
دیدن دیده‌شدنی
شکستن شکسته‌شدنی

برای به دست آوردن ماده‌ی آینده‌ی مجهول فعلهای مرکبی که با «کردن» ساخته شده‌اند، فعل «کردن» را با «شدنی» جایگزین می‌کنیم.

مصدر ماده‌ی آینده‌ی مجهول
باز کردن بازشدنی
پاک کردن پاک‌شدنی
نابود کردن نابودشدنی
حل کردن حل‌شدنی
تکرار کردن تکرارشدنی
معالجه کردن معالجه‌شدنی