ماده‌ی گذشته‌ی مجهول (به انگلیسی: past passive participle) یکی از شش ماده‌ی فعل در زبان فارسی‌ست. برای مجهول کردن یک فعل، از ماده‌ی گذشته‌ی معلوم آن فعل و فعل کمکی «شدن» استفاده می‌شود. به همین ترتیب، ماده‌ی گذشته‌ی مجهول یک فعل از ترکیب ماده‌ی گذشته‌ی معلوم آن فعل و «شده» که ماده‌ی گذشته‌ی معلوم فعل کمکی «شدن» است، به دست می‌آید.

ماده‌ی گذشته‌ی معلوم فعل اصلی + ماده‌ی گذشته‌ی معلوم فعل کمکی «شدن»

نمونه:

مصدر ماده‌ی گذشته‌ی معلوم ماده‌ی گذشته‌ی مجهول
گفتن گفته گفته‌شده
خواندن خوانده خوانده‌شده

برای به دست آوردن ماده‌ی گذشته‌ی مجهول فعلهای مرکبی که با «کردن» ساخته شده‌اند، «کردن» را با «شده» جایگزین می‌کنیم.

مصدر ماده‌ی گذشته‌ی مجهول
باز کردن بازشده
پاک کردن پاک‌شده

صورت منفی

صورت منفی ماده‌ی گذشته‌ی مجهول با افزودن پیش‌وند «ن» به «شده» ساخته می‌شود.

صورت مثبت صورت منفی
گفته‌شده گفته‌نشده
خوانده‌شده خوانده‌نشده
بازشده بازنشده
پاک‌شده پاک‌نشده