ماده‌ی حال معلوم (به انگلیسی: present active participle) یکی از شش ماده‌ی فعل در زبان فارسی‌ست. این ماده با افزودن پس‌وند «نده» (-ande) به بن حال ساخته می‌شود. از آنجا که باب پیشفرض فعل، باب «معلوم» است، می‌توان به جای «ماده‌ی حال معلوم» نام کوتاهتر «ماده‌ی حال» را به کار برد.

مصدربن حالماده‌ی حال معلوم
پریدنپرپرنده
رفتنرورونده
دویدندودونده
دیدنبینبیننده

اگر بن حال به واکه پایان گیرد، همخوان میانجی «ی» میان بن حال و پس‌وند «نده» می‌نشیند.

مصدربن حالماده‌ی حال معلوم
آمدنآآینده
گفتنگوگوینده
شستنشوشوینده

در فعلهای مرکب، معمولا پس‌وند «نده» انداخته می‌شود. به این ریخت از ماده‌ی حال، در اصطلاح، «ماده‌ی حال بریده» یا «ماده‌ی حال مرخّم» می‌گویند.

مصدرریخت کاملریخت بریده
بازی کردنبازی‌کنندهبازیکن