ماده‌ی حال معلوم (به انگلیسی: present active participle) یکی از شش ماده‌ی فعل در زبان فارسی‌ست. این ماده با افزودن پس‌وند «نده» (-ande) به بن حال ساخته می‌شود.

مصدر بن حال ماده‌ی حال معلوم
پریدن پر پرنده
رفتن رو رونده
دویدن دو دونده
دیدن بین بیننده

اگر حرف پایانی بن حال «واکه‌» باشد، حرف میانجی «ی» میان بن حال و پس‌وند «نده» می‌نشیند.

مصدر بن حال ماده‌ی حال معلوم
آمدن آ آینده
گفتن گو گوینده
شستن شو شوینده

در فعلهای مرکب، معمولا پس‌وند «نده» حذف می‌شود.

مصدر ماده‌ی حال معلوم شکل بریده یا مرخّم
بازی کردن بازی‌کننده بازیکن