ماده‌ی حال مجهول (به انگلیسی: present passive participle) یکی از شش ماده‌ی فعل در زبان فارسی‌ست. برای مجهول کردن یک فعل، از ماده‌ی گذشته‌ی معلوم آن فعل و فعل کمکی «شدن» استفاده می‌شود. به همین ترتیب، ماده‌ی حال مجهول یک فعل از ترکیب ماده‌ی گذشته‌ی معلوم آن فعل و «شونده» که ماده‌ی حال معلوم فعل کمکی «شدن» است، به دست می‌آید.

ماده‌ی گذشته‌ی معلوم فعل اصلی + ماده‌ی حال معلوم فعل کمکی «شدن»

نمونه:

مصدر ماده‌ی گذشته‌ی معلوم ماده‌ی حال مجهول
بستن بسته بسته‌شونده

برای به دست آوردن ماده‌ی حال مجهول فعلهای مرکبی که با «کردن» ساخته شده‌اند، «کردن» را با «شونده» جایگزین می‌کنیم.

مصدر ماده‌ی حال مجهول
باز کردن بازشونده
پاک کردن پاک‌شونده
نقد کردن نقدطشونده