در زبان فارسی وندهایی هست که دیگر زایا نیستند و در ساخت واژه‌های تازه به کار نمی‌روند. می‌توان با زنده کردن آنها بر توان واژه‌سازی زبان فارسی افزود. پس‌وند «-اک» (âk) یکی از آن وندهاست. پس‌وند «-اک» را می‌توان در واژه‌هایی چون «خوراک» و «پوشاک» یافت که از افزوده شدن پس‌وند «-اک» به بن حال ساخته شده‌اند. اگر «خوراک» را «آنچه خورند،‌ آنچه خورده شود» و «پوشاک» را «آنچه پوشند، آنچه پوشیده شود» معنا کنیم، می‌توان با پی‌روی از این الگو واژه‌های زیر را برای نمونه ساخت:

مصدربن حالواژهمعنا
نوشیدننوشنوشاکآنچه نوشند
آنچه نوشیده شود
هر چیز نوشیدنی
پرسیدنپرسپرساکآنچه پرسند
آنچه پرسیده شود
(سؤال، پرسش، مسئله، …)
آموختنآموزآموزاکآنچه آموزند
آنچه آموخته شود
(درس، …)
نوشتننویسنویساکآنچه نویسند
آنچه نوشته شود
(مطلب، مقاله، پست، …)
فرستادنفرستفرستاکآنچه فرستند
آنچه فرستاده شود
هر چیز فرستادنی
(مرسوله، …)
جستن
جوییدن
جوجویاکآنچه جویند
آنچه جسته شود
(هدف، مقصود، …)
دیدنبینبیناکآنچه بینند
آنچه دیده شود
(شیء، چیز، …)