الفبای لاتین زیر به هنگام نیاز، برای ترانویسی زبان فارسی به کار برده می‌شود. از آنجا که در نوشتارهای این مجموعه گاهی به فارسی میانه و باستان نیز پرداخته می‌شود و واکه‌های زبان فارسی از دوره‌ی باستان تا میانه و نو، دگرگون گشته (الگوی دگرگونی واکه‌های فارسی نو) نیاز به تفاوت گذاشتن میان واکه‌های بلند و کوتاه است تا واکه‌های این سه دوره‌ی زبانی هماهنگ با یکدیگر باشند. از این رو، واکه‌های بلند با حرکت هشتک (ê î ô û) و واکه‌های کوتاه با حرکت هفتک (ě ǐ ǒ ǔ) نشان داده می‌شوند.

حرفنمونه
a
-
asb
اسب
â
آ
âb
آب
ây
-
čây
چای
b
ب
bâd
باد
č
چ
čûb
چوب
d
د
dûst
دوست
e
-
esm
اسم
ey
-
meydân
میدان
f
ف
fekr
فکر
g
گ
gol
گل
ǧ
غ ق
ǧûrbâǧe
قورباغه
h
ح ه
haft
هفت
î
-
bîst
بیست
j
ج
jang
جنگ
k
ک
ketâb
کتاب
l
ل
lebâs
لباس
m
م
mâdar
مادر
n
ن
nâme
نامه
o
-
omîd
امید
ow
-
howle
حوله
oy
-
xoy
خوی
p
پ

پا
r
ر
rang
رنگ
s
ث س ص
sefîd
سفید
š
ش
šîr
شیر
t
ت ط
tasallot
تسلط
û
-
kûh
کوه
ûy
-
gûy
گوی
v
و
varzeš
ورزش
x
خ
xûb
خوب
xw
-
xwâhar
خواهر
y
ی
yek
یک
z
ذ ز ض ظ
zûr
زور
ž
ژ
žâle
ژاله
ø
ء ع
maøni
معنی