الفبای لاتین زیر به هنگام لزوم، برای ترانویسی زبان فارسی به کار برده می‌شود. از آنجا که در نوشتارهای این مجموعه گاهی به فارسی میانه و باستان نیز پرداخته می‌شود و واکه‌های زبان فارسی از دوره‌ی باستان تا میانه و نو، دگرگون گشته‌است (الگوی دگرگونی واکه‌های فارسی نو) نیاز به تفاوت گذاشتن میان واکه‌های بلند و کوتاه است تا واکه‌های این سه دوره‌ی زبانی هماهنگ با یکدیگر باشند. از این رو، واکه‌های بلند فارسی نو که به طور معمول، بدون نشانه‌ی بلندی ترانویسی می‌شوند، در اینجا با حرکت سیرکون‌فلکس نوشته می‌شوند: î به جای i و û به جای u.

حرف نمونه
â
آ
âb
آب
a
-
asb
اسب
b
ب
babr
ببر
ch
چ
chûb
چوب
d
د
dûst
دوست
e
-
esm
اسم
ey
-
meydân
میدان
f
ف
fekr
فکر
g
گ
gol
گل
gh
غ، ق
ghargh
غرق
h
ح، ه
herfe
حرفه
î
-
bîst
بیست
j
ج
jang
جنگ
k
ک
ketâb
کتاب
kh
خ
khâstan
خاستن
khw
خو
khwâstan
خواستن
l
ل
lebâs
لباس
m
م
mâdar
مادر
n
ن
nâme
نامه
o
-
omid
امید
ow
-
howle
حوله
p
پ

پا
r
ر
rang
رنگ
s
س، ث، ص
sefîd
سفید
sh
ش
shîr
شیر
t
ت، ط
tasallot
تسلط
û
-
kûh
کوه
v
و
varzesh
ورزش
y
ی
yek
یک
z
ذ، ز، ض، ظ
zûr
زور
zûzanaghe
ذوزنقه
zh
ژ
zhâle
ژاله
ø
ء، ع
sheør
شعر
maønî
معنی
mâyeø
مایع
sheyø
شیء