پس‌وند «گاه» به اسم، صفت، بن گذشته، بن حال و مصدر می‌پیوندد. .

رستهنمونهبرون‌داد
اسمکارکارگاه (جای کار)
شامگاه (هنگام شب، شب‌هنگام)
صفتمخفیمخفیگاه (جای مخفی)
دیرگاه (هنگام دیر، دیرهنگام)
بن گذشتهخاستخاستگاه (جای خاستن)
بن حالایستایستگاه (جای ایستادن)
مصدردمیدندمیدنگاه (جای دمیدن در سرنا و …)

نمونه‌های بیشتر

رستهنمونه
اسمدادگاه درمانگاه آزمایشگاه پالایشگاه آرایشگاه پژوهشگاه استراحتگاه ندامتگاه
صفتآرامگاه نهانگاه خلوتگاه گیجگاه دیرگاه
بن گذشتهزادگاه
بن حالفروشگاه خوابگاه گریزگاه
مصدررُستنگاه خوردنگاه