پس‌وند «گر» به اسم، صفت، بن و ماده می‌پیوندد و واژه‌ای را برون می‌دهد که «نام کنشگر» (agent noun) یا نام پیشه است.

رستهنمونهبرون‌داد
اسمآهنآهنگر
صفتنمایاننمایانگر
بن گذشتهرفترفتگر
ماده‌ی گذشتهریختهریخته‌گر
بن حالتوانتوانگر

نمونه‌های بیشتر

رستهنمونه
اسمآرایشگر کارگر شناگر گزارشگر پژوهشگر تماشاگر اشغالگر حیله‌گر ستمگر سفالگر مسگر زرگر داروگر صنعتگر
صفتویرانگر روشنگر شناساگر
بن گذشتهکِشتگر

واژه‌گیری بیشتر

اسم

با پس‌وند «ی» (î) می‌توان از برون‌دادها اسم گرفت.

پایه اسم
آهنگر آهنگری

با فعلهایی چون «کردن» و «شدن» می‌توان از آن فعل گرفت.

پایه فعل
آهنگری آهنگری کردن