پیش‌وند «هم» به اسم، صفت، بن و ماده می‌پیوندد و واژه‌ای با معنای «دارای/از/در همان، دارای/از/در یک» برون می‌دهد. این پیش‌وند مفهوم اشتراک داشتن و شریک بودن را می‌رساند.

رسته نمونه برون‌داد
اسم رنگ همرنگ
(از همان رنگ، دارای همان رنگ، از یک رنگ، دارای یک رنگ)
بن گذشته زاد همزاد
بن حال نشین همنشین
بن سببی پوشان همپوشان
ماده‌ی گذشته خواسته همخواسته

نمونه‌های بیشتر

رسته نمونه
اسم همدرد، همکار، همسن، همآهنگ، همبازی، همخانه، همدست، همسایه، همسر، هم‌میهن، همنام، همدم، همراه، همسفر، همزمان
بن حال همگرا
بن گذشته همزیست
ماده‌ی گذشته همبسته

واژه‌گیری بیشتر

اسم

با پس‌وند «ی» (î) می‌توان از برون‌دادهای «پیش» اسم گرفت.

رسته‌ی پایه نمونه برون‌داد
اسم همکار
همآهنگ
همسایه
همکاری
همآهنگی
همسایگی
بن گذشته همزیست همزیستی
بن حال همگرا
همخواب
همرس
هم‌اندیش
همگرایی
همخوابی
همرسی
هم‌اندیشی
بن سببی همپوشان همپوشانی
ماده‌ی گذشته همبسته همبستگی

واژه‌هایی از این گروه هستند که ریخت پایه‌ی آنها کم‌کاربرد یا بی‌کاربرد است. برخی از واژه‌های این گروه به جای «ی» پس‌وند «ه» می‌گیرند.

پایه اسم
همشهر
هم‌مدرسه
هم‌محله
همکلاس
هم‌تیم
همشهری
هم‌مدرسه‌ای
هم‌محله‌ای
همکلاسی
هم‌تیمی
همشیر
همخواب
همشیره
همخوابه

فعل

با فعلهایی چون «کردن» و «شدن» می‌توان از برون‌دادهای «پیش» فعل گرفت.

پایه فعل
همآهنگ همآهنگ کردن، همآهنگ شدن
همآهنگی همآهنگی کردن، همآهنگی شدن
همرنگ همرنگ کردن، همرنگ شدن
همدست همدست کردن، همدست شدن
همدستی همدستی کردن
همراه همراه کردن، همراه شدن
همراهی همراهی کردن، همراهی شدن