پس‌وند «ی» (î) ریخت یکسان‌شده‌ی دو پس‌وند جداگانه است. در فارسی میانه، پس‌وند îh برای اسم‌سازی به کار می‌رفت و پس‌وند îk برای صفت‌سازی. هر دوی این پس‌وندها در فارسی امروز î گشته‌اند و تنها در چند واژه می‌توان ریختهای کهن‌شان را باز جست. به واژه‌های زیر که همگی از صفت «تار» گرفته شده‌اند نگاه کنید.

فارسی میانهرستهفارسی نو
târ-îhاسمتاری (تار بودن: تاری دید)
târ-îkصفتتاریک
târ-îk-îhاسمتاریکی (تاریک بودن)

داشتن پس‌وند جداگانه برای اسم‌سازی و صفت‌سازی این توان را به فارسی میانه می‌داد که از یک صفت تا سه واژه بسازد که با یکسان‌شدگی آنها در فارسی نو، این کار شدنی نیست و تنها یک واژه می‌توان ساخت. از دست دادن پس‌وند îk به توان زبان فارسی آسیب زده (این نوشته را بخوانید: بازآوری پس‌وند -یک). برای نمونه، واژه‌ی «زبان‌شناسی» به î پایان می‌گیرد و نمی‌توان از آن صفت ساخت در حالی که اگر پس‌وند îk ریخت کهن خود را نگه داشته بود، می‌شد «زبان‌شناسیک» را ساخت. از دیگر نمونه‌های بازمانده، واژه‌های برآمده از قید «نزد» است.

فارسی میانهرستهفارسی نو
nazd-îkصفتنزدیک
nazd-îk-îhاسمنزدیکی

صفت‌گیری

پس‌وند «-ی» برای صفت‌گیری از واژه‌هایی در رسته‌های دستوری گوناگون به کار می‌رود.

رستهنمونهبرون‌داد
اسمجنگجنگی
بن گذشتهزیستزیستی
ماده‌ی گذشتهساختهساختگی
بن حالفروشفروشی
مصدرماندنماندنی
قیدپایینپایینی
ضمیرخودخودی

از افزودن پس‌وند «ی» به مصدر یک فعل، ماده‌ی آینده‌ی معلوم آن به دست می‌آید.

مصدرماده‌ی آینده‌ی معلوم
دیدندیدنی
دوست داشتندوست‌داشتنی
به یاد ماندنبه‌یادماندنی
باور کردنباورکردنی

اسم‌گیری

پس‌وند «-ی» برای اسم‌گیری از واژه‌هایی در رسته‌های دستوری گوناگون به کار می‌رود.

رستهنمونهبرون‌داد
صفتسردسردی
بن گذشتهکاستکاستی
ماده‌ی گذشتهپوسیدهپوسیدگی
بن حالتاز (تاختن)تازی
قیدپشتپشتی (که به آن پشت دهند)
ضمیرخویشخویشی
فعل صرف‌شدهبدهبدهی

فرگشت پایانه‌ی ag-

در فرگشت از فارسی میانه به نو، پایانه‌ی ag- نخست با از دست دادن g- به a- و سپس، a- به e- دگرگون گشت. بنا بر این، پایانه‌ی ag- فارسی میانه در فارسی امروز به ریخت e- در آمده.

فارسی میانهفارسی نو
خانگ
xânag
خانه
xâne
هفتگ
haftag
هفته
hafte

اما نکته‌ای در این میان هست: هنگامی که ag- پس‌وند گرفته و دیگر در پایان واژه نبوده، g- خود را از دست نداده و بر جای مانده: خانگی، هفتگی. واژه‌هایی که در فارسی میانه پیشینه ندارند، به طور معمول، تنها «î» می‌گیرند.

اسمصفت
قهوهقهوه‌ای
نقرهنقره‌ای