پیش‌وند «نه» (na) به مصدر، بن و ماده می‌پیوندد و واژه‌ای با معنای وارون برون می‌دهد.

رسته نمونه برون‌داد
اسم فهم نفهم
ماده‌ی گذشته پخته نپخته
ماده‌ی آینده شدنی نشدنی
بن گذشته بود نبود
بن حال چسب نچسب
مصدر گفتن، باور کردن نگفتن، باور نکردن

نمونه‌های بیشتر

رسته نمونه
ماده‌ی گذشته نگفته، نخواسته، نتراشیده، نسنجیده، نخواسته، ندیده، نخورده
ماده‌ی آینده نگفتنی، نمردنی، نخواستنی، نخواندنی
بن گذشته نبود، ندید (ندید گرفتن)
بن حال نسوز، نترس، نچسب، ندار، نشکن، نشناس
مصدر نرفتن، نخوردن، نشدن

در فعلهای مرکب، پیش‌وند «نه» به طور معمول به بخش فعلی می‌پیوندد:

فعل پایه برون‌داد
دست خوردن دست‌خورده (ماده‌ی گذشته) دست‌نخورده
کار کردن کارکرده (ماده‌ی گذشته) کارنکرده
باور کردن باورکردنی (ماده‌ی آینده) باورنکردنی

واژه‌گیری بیشتر

اسم

با پس‌وند «ی» (î) می‌توان از برون‌دادهای «نه» اسم گرفت.

پایه اسم
نفهم نفهمی
نپخته، نسنجیده نپختگی، نسنجیدگی
نچسب، ندار نچسبی، نداری