از بن گذشته می‌توان ۹۴ واژه به دست آورد:

پایه

 • ~ برد، کاشت، نشست، پیوست، سوخت
  • ~ کردن برد کردن، پیوست کردن، نشست کردن

پیش‌وند

 • باز~ بازداشت، بازدید، بازگشت، بازگفت، بازنشست، بازخرید، بازخواست، بازخورد، بازیافت
  • باز~ کردن بازداشت کردن، بازدید کردن، بازنشست کردن، بازخرید کردن، بازخواست کردن، بازیافت کردن
  • باز~ی بازداشتی، بازگشتی، بازیافتی
  • باز~‌کننده بازداشت‌کننده، بازدیدکننده
 • بد~ بدآمد، بدساخت
 • بر~ برآمد، برآورد، برداشت، برگشت، برخورد
  • بر~ کردن برآورد کردن، برداشت کردن، برگشت کردن، برخورد کردن
  • بر~ی برگشتی، برخوردی
  • بر~‌پذیر برآوردپذیر، برگشت‌پذیر
   • بر~‌پذیری برآوردپذیری، برگشت‌پذیری
  • بی‌بر~ بی‌برگشت
 • پس‌~ پس‌ماند، پس‌افت، پس‌رفت
  • پس‌~ کردن پس‌رفت کردن
 • پیش‌~ پیش‌آمد، پیش‌برد، پیش‌داد، پیش‌نهاد، پیش‌پرداخت، پیش‌رفت، پیش‌خرید
  • پیش‌~ کردن پیش‌آمد کردن، پیش‌نهاد کردن، پیش‌پرداخت کردن، پیش‌رفت کردن، پیش‌خرید کردن
  • پیش‌‌~ی پیش‌بردی، پیش‌نهادی
 • ترا~ تراکافت
  • ترا~ کردن تراکافت کردن
 • خود~ خودنوشت
 • خوش‌~ خوش‌آمد، خوش‌ساخت
 • در~ درآمد، دربست، درگذشت، درخواست، دریافت
  • در~ کردن درخواست کردن، دریافت کردن
  • در~ی دربستی، درخواستی
 • ن~ نبود
 • نا~ نابود، ناشایست
  • نا~ کردن نابود کردن
  • نا~ی نابودی، ناشایستی
  • نا~گر نابودگر
   • نا~گرانه نابودگرانه
    • نا~گرانگی نابودگرانگی
   • نا~گری نابودگری
 • هم‌~ هم‌زیست
  • هم‌~ی هم‌زیستی
   • هم‌~ی کردن هم‌زیستی کردن
 • وا~ واگشت، واگفت، وانمود، واخواست
  • وا~ کردن وانمود کردن
 • ور~ ورشکست
  • ور~ کردن ورشکست کردن

پس‌وند

 • ~ار بردار، دیدار، گشتار، گرفتار، گفتار، کُشتار، مردار، رفتار، رشتار، ساختار، ویراستار، خواستار
  • ~ار کردن دیدار کردن، گرفتار کردن، رفتار کردن
  • ~اره گفتاره
  • ~ارگاه کُشتارگاه
   • ~ارگاهی کُشتارگاهی
  • ~اری برداری، دیداری، گشتاری، گرفتاری، گفتاری، رفتاری، ساختاری
  • ~اریدن گفتاریدن
  • بر~ار برخوردار
   • بر~ار کردن برخوردار کردن
   • بر~اری برخورداری
  • پیش‌~ار پیش‌گفتار
 • ~‌پذیر شکافت‌پذیر
  • ~‌پذیری شکافت‌پذیری
 • ~گار آفریدگار، ماندگار، پروردگار، رستگار، خواستگار
  • ~گار کردن رستگار کردن، ماندگار کردن
  • ~گاری آفریدگاری، ماندگاری، پروردگاری، رستگاری، خواستگاری
   • ~گاری کردن خواستگاری کردن
 • ~گاه خاستگاه، زیستگاه، دیدگاه، زادگاه
 • ~گر رفتگر، انباشتگر
  • ~گری رفتگری
 • ~مان ساختمان، گفتمان، چیدمان
  • ~مان کردن گفتمان کردن
  • ~مانی ساختمانی
 • آشفته، داشته، گرفته، گفته، گسترده، نهفته، پایسته، رشته، شایسته، شیفته، خسته
  • ~ه کردن انباشته کردن، آشفته کردن، فریفته کردن، گسترده کردن، نهفته کردن، رشته کردن، شکافته کردن، شیفته کردن، خسته کردن
  • ~گی آراستگی، ایستادگی، انباشتگی، آشفتگی، بستگی، بخشودگی، چسپیدگی، گرفتگی، کاهیدگی، پراکندگی، رسیدگی، شایستگی، شیفتگی، خراشیدگی
  • باز~ه بازمانده، بازنشسته
   • باز~ه کردن بازنشسته کردن
   • باز~گی بازماندگی، بازنشستگی
  • بر~ه برافراشته، برافروخته، برآمده، برانگیخته، برآورده، برچیده، برگزیده، برجسته
   • بر~ه کردن برافراشته کردن، برافروخته کردن، برانگیخته کردن، برآمده کردن، برآورده کردن، برچیده کردن، برجسته کردن
   • بر~گی برافروختگی، برانگیختگی، برآمدگی، برجستگی
  • در~ه دررفته، درگذشته، درنوردیده
   • در~گی دررفتگی
  • فرا~ه فرآورده، فراگرفته، فرسوده
   • فرا~ه کردن فرسوده کردن
   • فرا~گی فرسودگی
  • فرو~ه فرورفته، فرومانده، فروخورده، فرونشسته
   • فرو~گی فرورفتگی، فروماندگی، فروخوابیدگی، فروافتادگی
  • هم‌~ه هم‌بسته
   • هم‌~گی هم‌بستگی
  • نا~ه ندانسته، نادانسته، نتراشیده، ناپخته، ناگفته، نانوشته، ناپیوسته، ناخواسته، ناشناخته
   • نا~گی ناشناختگی، ناپیوستگی
  • پس‌~ه پس‌مانده
  • پیش‌~ه پیش‌رفته، پیش‌ساخته، پیش‌گزیده
  • ترا~ه ترانهاده
  • وا~ه وابسته، وامانده، وارسته، وازده
   • وا~گی وابستگی، واماندگی، وارفتگی، وارستگی
  • ور~ه ورشکسته، ورپریده
   • ور~گی ورشکستگی، ورپریدگی
  • خود~ه خودخواسته، خودساخته
 • کاستی، پرداختی، زیستی
 • ~ینه نهادینه
  • ~ینه کردن نهادینه کردن