از بن حال می‌توان ۲۲۱ واژه به دست آورد:

پایه

 • ~ آزار، بند، کش، لرز، نما، شکاف، شتاب، شمار، ترک، تراش، تراز، توان، خراش
  • ~ کردن لرز کردن، پسند کردن، شتاب کردن، شمار کردن، تراز کردن

پیش‌وند

 • ب~ بپا، بنداز، بچاپ، بده، بساز، بزن، بشکن، بخور
  • ب~ی بدهی
  • ب~کار بدهکار، بستانکار
   • ب~کاری بدهکاری، بستانکاری
 • باز~ بازده، بازگو، بازجو، بازپرس، بازرس، بازساز، بازتاب
  • باز~ کردن بازگو کردن، بازتاب کردن
  • باز~ی بازاندیشی، بازآموزی، بازبینی، بازدهی، بازگشایی، بازگویی، بازجویی، بازنگری، بازنویسی، بازسازی، بازشناسی، بازشماری، بازخوانی
   • باز~ی کردن بازبینی کردن، بازگشایی کردن، بازجویی کردن، بازنگری کردن، بازنویسی کردن، بازسازی کردن، بازشماری کردن، بازخوانی کردن
  • باز~‌کننده بازگوکننده، بازبینی‌کننده
  • پرباز~ پربازده
  • کم‌باز~ کم‌بازده
 • بد~ بدبین، بدنما، بدخواه، بدآموز
  • بد~ کردن بدبین کردن، بدنما کردن
  • بد~ی بدبینی، بدخواهی، بدآموزی
  • بد~انه بدبینانه، بدخواهانه
   • بد~انگی بدبینانگی
 • بر~ برانداز، برچسپ، برگردان، برگزار
  • بر~ کردن برانداز کردن، برگزار کردن
  • بر~ی براندازی، برگزاری، بررسی
   • بر~ی کردن بررسی کردن
 • پر~ پرتوان، پرشمار، پرخور
  • پر~ی پرخوری
   • پر~ی کردن پرخوری کردن
 • پس‌~ پس‌انداز، پس‌رس، پس‌دوز
  • پس‌~ کردن پس‌انداز کردن
  • پس‌~ی پس‌دوزی
   • پس‌~ی کردن پس‌دوزی کردن
 • پیش‌~ پیش‌بند، پیش‌فروش، پیش‌گو، پیش‌کش، پیش‌نویس، پیش‌رس، پیش‌رو، پیش‌تاز
  • پیش‌~ کردن پیش‌فروش کردن، پیش‌کش کردن، پیش‌نویس کردن
  • پیش‌~ه پیش‌رانه
  • پیش‌~ی پیش‌بینی، پیش‌گیری، پیش‌گویی، پیش‌روی، پیش‌تازی، پیش‌سازی
   • پیش‌~ی کردن پیش‌بینی کردن، پیش‌گیری کردن، پیش‌گویی کردن، پیش‌روی کردن، پیش‌تازی کردن
   • پیش‌~ی‌پذیر پیش‌بینی‌پذیر، پیش‌گیری‌پذیر
    • پیش‌~ی‌پذیری پیش‌بینی‌پذیری، پیش‌گیری‌پذیری
   • پیش‌~ی‌ناپذیر پیش‌بینی‌ناپذیر، پیش‌گیری‌ناپذیر
    • پیش‌~ی‌ناپذیری پیش‌بینی‌ناپذیری، پیش‌گیری‌ناپذیری
  • پیش‌~انه پیش‌گیرانه
 • ترا~ تراگذر، ترابر
  • ترا~ی ترابری، تراگذری
 • خود~ خودفروش، خودنما، خودنویس، خودپسند، خودستا، خودخواه، خودآموز، خودجوش
  • خود~ی خودداری، خودکاوی، خودپسندی، خودستایی، خودسوزی، خودخواهی، خودآزمایی، خودآزاری، خودشکنی، خودفروشی
   • خود~ی کردن خودداری کردن، خودفروشی کردن، خودکاوی کردن، خودپسندی کردن، خودستایی کردن، خودسوزی کردن، خودخواهی کردن
  • خود~انه خودپسندانه، خودخواهانه
 • خوش‌~ خوش‌بین، خوش‌نویس
  • خوش‌~ی خوش‌بینی، خوش‌نویسی
  • خوش‌~انه خوش‌بینانه
 • در~ درخور، درگیر
  • در~ کردن درگیر کردن
  • در~ی درگیری
 • فرا~ فراگیر، فراخور، فراخوان
  • فرا~ کردن فراگیر کردن
  • فرا~ی فراگیری، فراروی، فراخوانی، فرافکنی
   • فرا~ی کردن فراروی کردن، فرافکنی کردن
 • فرو~ فروگذار، فروکش
  • فرو~ کردن فروگذار کردن، فروکش کردن
  • فرو~ی فروگذاری، فروپاشی
 • کم‌~ کم‌توان، کم‌شمار، کم‌خور، کم‌فروش
  • کم‌~ کردن کم‌توان کردن، کم‌شمار کردن
  • کم‌~ی کم‌خوری، کم‌یینی، کم‌فروشی
   • کم‌~ی کردن کم‌خوری کردن، کم‌فروشی کردن
 • م~ک مترسک
 • نا~ نچسپ، ندار، نسوز، نترس، نشکن، نادان، ناتوان، نایاب، نازا، ناشناس
  • نا~ی نفهمی، نداری، نادانی، ناتوانی، نازایی، ناپیوندی
  • نا~انه ناشناسانه، ناتوانانه، نادانانه
  • ن~م‌کار ندانم‌کار
   • ن~م‌کاری ندانم‌کاری
 • هم‌~ هم‌گرا، هم‌بند، هم‌رس، هم‌پیما
  • هم‌~ کردن هم‌گرا کردن
  • هم‌~ی هم‌گرایی، هم‌پوشانی، هم‌اندیشی، هم‌شنوی
   • هم‌~ی کردن هم‌پوشانی کردن، هم‌اندیشی کردن
  • ناهم‌~ ناهم‌ساز
   • ناهم‌~ی ناهم‌سازی
 • همه‌~ همه‌گیر
  • همه‌~ کردن همه‌گیر کردن
  • همه‌~ی همه‌پرسی، همه‌گیری
   • همه‌~ی کردن همه‌پرسی کردن
 • وا~ وادار، واگرا، واگیر، واگذار، واریز
  • وا~ کردن وادار کردن، واگذار کردن، واریز کردن
  • وا~ی واگیری، واگذاری
 • ور~ ورانداز
  • ور~ کردن ورانداز کردن

میان‌وند

 • ~ا~ کشاکش

پس‌وند

 • شنوا، بینا، چرا، دانا، گویا، ایستا، پویا، رها، رسا، روا، سزا، توانا، زایا، زیبا
  • ~ا کردن چرا کردن، رها کردن، رسا کردن، زیبا کردن
  • ~ایی بینایی، دانایی، ایستایی، مانایی، پویایی، رهایی، شنوایی، شناسایی، توانایی، زیبایی
   • ~ایی کردن شناسایی کردن
  • ب~ا بسزا
  • نا~ا نابینا، ناگویا، ناروا، ناسزا، ناشنوا
   • نا~ا کردن نابینا کردن، نارسانا کردن، ناشنوا کردن
   • نا~ایی نابینایی، نارسایی، ناشنوایی
  • ~اوار سزاوار
   • ~اواری سزاواری
   • ~اوارانه سزاوارانه
   • نا~اوار ناسزاوار
    • نا~اواری ناسزاواری
    • نا~اوارانه ناسزاوارانه
    • نا~اوارکار ناسزاوارکار
  • ~اگر شناساگر
 • ~ار پرستار
  • ~اری پرستاری
   • ~اری کردن پرستاری کردن
 • ~اک پوشاک (آنچه پوشند)، خوراک (آنچه خورند)، *آموزاک (آنچه آموزند)، *پرساک (آنچه پرسند)، پیچاک، سوزاک
  • ~اکی خوراکی
 • ~ال پوشال، روال
 • ~ان باران، گریان، جوشان، روان، رویان، آویزان، شایان، نمایان
  • ~ان کردن گذران کردن، نمایان کردن، روان کردن، خندان کردن
  • ~انی روانی، بارانی، نمایانی
  • ~ان ~ان کشان کشان، دوان دوان، پرسان پرسان
  • ~اندن گریاندن، جوشاندن، کشاندن، لرزاندن، پراندن، پیچاندن، پوشاندن، رساندن، رواندن ← راندن، سوزاندن، خنداندن، خوراندن
  • بر~ان برگردان
   • بر~ان کردن برگردان کردن
  • ~انا رسانا، رویانا
   • ~انا کردن رسانا کردن
   • ~انایی رسانایی
   • نا~انا نارسانا
   • نا~انا کردن نارسانا کردن
    • نا~انایی نارسانایی
  • ~انه روانه، تازیانه، ایستانه
   • ~انه کردن روانه کردن
  • ~اننده رساننده، سوزاننده، پوشاننده، کوباننده
   • ~انندگی کوبانندگی، پوشانندگی، رسانندگی، سوزانندگی
   • باز~اننده بازگرداننده
    • باز~انندگی بازگردانندگی
   • بر~اننده برگرداننده
    • بر~انندگی برگردانندگی
  • ~انگر نمایانگر
   • ~انگری نمایانگری
 • ~دار پایدار، شتابدار
  • ~داری پایداری
   • ~داری کردن پایداری کردن
  • نا~دار ناپایدار
   • نا~داری ناپایداری
 • آرایش، افزایش، بینش، چینش، گسترش، گویش، جنبش، جوشش، کنش، کوشش، لرزش، نوازش، نگرش، پرش، پیچش، پوشش، پالایش، روش، رویش، سوزش، سازش، ترکش، ورزش، خزش، خیزش، شمارش، فرمایش
  • ~ش کردن آرایش کردن، کوشش کردن، نوازش کردن، پرش کردن، پالایش کردن، سازش کردن، ورزش کردن
  • ~شی آرایشی، آزمایشی، ارزشی، جنبشی، نمایشی، پژوهشی، پیرایشی، پوششی، ورزشی، فرمایشی
  • ~شگر آرایشگر، بخشایشگر، گردشگر، کاوشگر، نمایشگر، نوازشگر، پژوهشگر، سنجشگر، شمارشگر، شورشگر
   • ~شگری گردشگری، پژوهشگری، آرایشگری
    • ~شگری کردن آرایشگری کردن
   • ~شگرانه نوازشگرانه، پرسشگرانه
  • ~شگاه پرورشگاه، دانشگاه، پژوهشگاه، ورزشگاه، نمایشگاه، پالایشگاه
   • ~شگاهی پرورشگاهی، دانشگاهی، پژوهشگاهی، نمایشگاهی
  • ~شکده دانشکده، پژوهشکده
  • ~شکار ورزشکار
  • ~شمند دانشمند، روشمند، ارزشمند
   • ~شمندی روشمندی، ارزشمندی
  • ~ش‌پذیر گسترش‌پذیر
   • ~ش‌پذیری گسترش‌پذیری
  • ~ش‌ور گویش‌ور، دانش‌ور
  • هم‌~ش همایش
   • برهم‌~ش برهم‌کنش
  • پس‌~ش پس‌زنش
  • پیش‌~ش پیش‌نمایش
  • پر~ش پرکشش، پرتنش
  • ترا~ش تراکنش
  • وا~ش واکنش، وازنش
   • وا~شگر واکنشگر
   • وا~شی واکنشی
   • وا~ش‌پذیر واکنش‌پذیر
    • وا~ش‌پذیری واکنش‌پذیری
   • وا~ش‌ناپذیر واکنش‌ناپذیر
    • وا~ش‌ناپذیری واکنش‌ناپذیری
 • لرزانک، پیچک، پوشک، غلتک
  • ~ک کردن پوشک کردن، غلتک کردن
 • ~کار فریبکار
  • ~کاری فریبکاری
 • ~گار سازگار، آموزگار، پرهیزگار، آمرزگار
  • ~گار کردن سازگار کردن
  • ~گاری سازگاری، پرهیزگاری
  • ~گارپذیر سازگارپذیر
   • ~گارپذیری سازگارپذیری
 • ~گاه آرامگاه، فروشگاه، ایستگاه، گریزگاه، گذرگاه، خوابگاه، پایگاه
  • ~گاهی فروشگاهی، خوابگاهی
 • ~گر توانگر، برزگر، آمارگر، نگارگر
  • ~گری توانگری، نگارگری
  • ~گرانه توانگرانه
 • ~مان سازمان، پرسمان، ریسمان، زایمان
  • ~مانی سازمانی
  • ~مان‌گرا سازمان‌گرا
   • ~مان‌گرایی سازمان‌گرایی
  • ~مان‌گر سازمان‌گر
   • ~مان‌گری سازمان‌گری
   • ~مان‌گرانه سازمان‌گرانه
  • ~مان‌مند سازمان‌مند
   • ~مان‌مندی سازمان‌مندی
 • ~مند توانمند
  • ~مندی توانمندی
  • ~مندانه توانمندانه
 • ~ناک سوزناک، ترسناک، هراسناک، چسپناک، تابناک
  • ~ناکی سوزناکی، ترسناکی، چسپناکی، تابناکی
 • ~ند گزند، مانند، روند، خورند، آیند، سازند، شوند
  • بر~ند برآیند
  • فرا~ند فرآیند
  • خوش‌~ند خوش‌آیند
 • ~نده آینده، بخشنده، برنده، درنده، دونده، دارنده، دوزنده، فریبنده، گزنده، جهنده، جوینده، کوبنده، لغزنده، مکنده، نوازنده، نماینده، نویسنده، پرنده، پذیرنده، رونده، راننده، سازنده، شکافنده، شتابنده، تابنده، توفنده، خزنده، خورنده
  • ~ندگی بخشندگی، برندگی، دوندگی، دارندگی، دوزندگی، کوبندگی، لغزندگی، نوازندگی، نمایندگی، نویسندگی، سازندگی، تابندگی
   • ~ندگی کردن دوندگی کردن، نویسندگی کردن، نوازندگی کردن
  • باز~نده بازدارنده، بازتابنده
   • باز~ندگی بازدارندگی، بازتابندگی
  • بر~نده براندازنده، برکننده
   • بر~ندگی براندازندگی
  • پیش‌~نده پیش‌برنده، پیش‌رونده، پیش‌پردازنده
   • پیش‌~ندگی پیش‌برندگی، پیش‌روندگی، پیش‌پردازندگی
 • افرازه، افشانه، انگیزه، آرایه، چنگه، چرخه، چینه، گیره، گدازه، گستره، کنه، لرزه، نمایه، پالایه، پیچه، پیرایه، پرسه، پوشه، رسانه، سازه، شماره، تکانه، تراشه، خنده، خزه، خوره
  • ~ه‌گر اندیشه‌گر
  • باز~ه بازتابه
  • کم‌~ه کم‌انگیزه
   • کم‌~گی کم‌انگیزگی
  • پس‌~ه پس‌لرزه
  • پیش‌~ه پیش‌شماره
  • پر~ه پرانگیزه
   • پر~گی پرانگیزگی
  • وا~ه واگویه
   • وا~ه کردن واگویه کردن
 • ~‌ور پای‌ور
 • بینی، توانی، تازی، بندی، نمایی، کشی، تازی
 • ~یدن روییدن، رهیدن
  • ~یدنی روییدنی
 • ~ینش برینش
 • ~ینه مکینه، پوشینه، فروزینه