از اسم می‌توان تا ۱۰۳ واژه گرفت:

پیش‌وند

 • با~ باهنر، باسواد، باادب
  • با~ی باسوادی
 • باز~ بازدم
 • بد~ بدبخت، بدریخت، بدترکیب
  • بد~ی بدبختی، بدریختی، بدترکیبی
 • بی‌~ بی‌سواد، بی‌ادب، بیچاره، بی‌ریخت
  • بی‌~ی بی‌سوادی، بی‌ادبی، بیچارگی، بی‌ریختی
 • پاد~ پادزهر، پادتن
 • خود~ خودکار
 • خوش‌~ خوش‌بخت، خوش‌خط
  • خوش‌~ی خوش‌بختی، خوش‌خطی
 • نا~ ناامید
  • نا~ی ناامیدی
 • هم‌~ همخانه، همدین، همرنگ، همگون، همسایه، همکار، همدرد، همدست، همزبان، همراه
  • هم‌~ی همدینی، همرنگی، همگونی، همسایگی، همکاری، همدردی، همدستی، همراهی
  • هم‌~ی کردن همکاری کردن، همدردی کردن، همدستی کردن، همفکری کردن
  • ناهم‌~ی ناهمگونی
 • وا~ وارو
 • واژ~ واژگون

پس‌وند

 • کارا
  • ~ایی کارایی
 • ~ار دستار، زنگار
 • ~‌آسا برق‌آسا، غول‌آسا، معجزه‌آسا
 • ~ال چنگال، دنبال، گودال
 • ~اله تفاله، دنباله
 • ~ان بهاران
 • ~اندن رقصاندن
 • ~انه صبحانه، شکرانه، مردانه، زنانه، بچگانه، عاشقانه، داوطلبانه، جانانه، سالانه، ماهانه
  • ~انگی مردانگی
   • ~انگی کردن مردانگی کردن
 • ~انی مژدگانی
 • ~‌بان باغبان، دربان، بادبان، شهربان
  • ~‌بانی باغبانی، شهربانی
   • ~‌بانی کردن باغبانی کردن
 • ~‌پذیر امکان‌پذیر، انتقال‌پذیر، جنبش‌پذیر، سازش‌پذیر، گسترش‌پذیر
  • ~‌پذیری انتقال‌پذیری، جنبش‌پذیری، سازش‌پذیری، گسترش‌پذیری
 • ~‌چه دریاچه، مخچه، تاریخچه، میخچه، گویچه، بازیچه، دریچه، نایژه
 • ~‌چی پستچی، قهوه‌چی، تماشاچی، شکارچی
 • ~‌دار آبدار، بچه‌دار
  • ~‌داری آبداری، بچه‌دار
   • ~‌داری کردن بچه‌داری کردن
 • ~‌دان نمکدان، گلدان، زهدان
  • ~‌دانی مرغدانی
 • ~‌دیس تاقدیس، ناودیس، شبدیز
 • انگشتر
 • ~‌زار گلزار، کشتزار، شالیزار، نمکزار، کارزار
 • ~‌ژک نایژک
 • ~‌سا پریسا، مهسا
 • ~‌سار کوهسار، چشمه‌سار، کوچه‌سار، رخسار، شرمسار
  • ~‌ساری شرمساری
  • ~‌سار کردن شرمسار کردن
 • ~‌سان گربه‌سان
 • ~ستان گلستان، هنرستان
 • ~‌فام سرخفام، گلفام، لاله‌فام
 • اتاقک، شهرک، شاخک، تخمک، عروسک، برفک، پولک، نمک، تیرک، پستانک، مژک، پشمک، بالک، چشمک
 • ~‌کده بتکده، دهکده، میکده
 • ~کی آبکی، طفلکی، حیوانکی، پولکی، جگرکی، دروغکی، زورکی
 • ~گار روزگار، یادگار
  • ~گاری یادگاری
 • ~‌گان مهرگان، گروگان، دهگان، ناوگان، بازارگان ← بازرگان
 • ~‌گاه پاسگاه، دستگاه، جایگاه، صبحگاه، شامگاه، کارگاه
  • ~‌گاهی صبحگاهی، شامگاهی
 • ~‌گر آهنگر، دادگر، شناگر، اشغالگر
  • ~‌گری آهنگری، شناگری، منشیگری، کنسولگری، اشغالگری
 • ~‌گون آبگون، گلگون، زرگون، گندمگون، نیلگون
 • ~‌گین شرمگین، غمگین، خشمگین، زهراگین، عطراگین
 • ~‌لاخ سنگلاخ
 • ~‌لان دنبلان
 • ~‌مان یادمان
 • ~‌مند کارمند، هنرمند، ثروتمند، زورمند، خردمند، بهره‌مند، سودمند، ارجمند، تنومند، نیرومند، دردمند، شکوه‌مند
  • ~‌مندی هنرمندی، ثروتمندی، زورمندی، خردمندی، بهره‌مندی، سودمندی، ارجمندی، تنومندی
  • ~‌مندانه هنرمندانه، خردمندانه
 • ~‌ناپذیر جبران‌ناپذیر، امکان‌ناپذیر، انتقال‌ناپذیر، سازش‌ناپذیر، گسترش‌ناپذیر
  • ~‌ناپذیری امکان‌ناپذیری، انتقال‌ناپذیری، سازش‌ناپذیری، گسترش‌ناپذیری
 • ~‌ناک نمناک، غمناک، دردناک، خطرناک
  • ~‌ناکی نمناکی، دردناکی
 • ~نده شرمنده
  • ~ندگی شرمندگی
  • ~نده کردن شرمنده کردن
 • زمانه، زبانه، پایه، گامه، ریشه، گوشه، لبه، دامنه، بهاره، روزه، پوسته
 • ~‌وا نانوا
  • ~‌وایی نانوایی
 • ~‌واده خانواده
  • ~‌وادگی خانوادگی
 • ~‌وار امیدوار، سوگوار، سزاوار، راهوار، خانه‌وار
  • ~‌واری امیدواری، سوگواری، سزاواری، راهواری
  • ~‌واره جشنواره، ماهواره، غزلواره، گوشواره، گاهواره، یادواره
 • ~‌وانه پشتوانه
 • ~‌ور هنرور، پیشه‌ور، نام‌ور، سخن‌ور، بارور، سرور، حمله‌ور، شناور، جانور، جنگاور، دلاور، تناور
 • ~‌وند شهروند، خویشاوند، فولادوند
  • ~‌وندی شهروندی، خویشاوندی
 • زمینی، خانگی، هوایی، آهنی، آوایی
  • ~یانه ماهیانه، سالیانه
 • ~‌یار دادیار، هوشیار، بختیار، شهریار، آبیار
  • ~‌یاری دادیاری، هوشیاری، شهریاری، آبیاری
   • ~‌یاری کردن دادیاری کردن، هوشیاری کردن، شهریاری کردن، آبیاری کردن
 • ~یدن رقصیدن، طلبیدن، جنگیدن
 • ~یر دلیر
  • ~یری دلیری
   • ~یری کردن دلیری کردن
 • ~یزه برگیزه
 • ~ین آهنین، رنگین، پشمین، پایین، خونین، دروغین، آتشین، سیمین، چرکین
 • ~ینه روزینه، رنگینه، نقشینه، گنجینه، رمزینه