از قید می‌توان ۱۳ واژه به دست آورد:

میان‌وند

 • ~ا~ برابر، پیشاپیش

پس‌وند

 • ~انی پیشانی
 • ~له پسله
 • دیروزی، امروزی، همیشگی
 • ~یک نزدیک
  • ~یکی نزدیکی
   • ~یکی کردن نزدیکی کردن
 • ~‌جی میانجی
  • ~‌جی‌گر میانجی‌گر
   • ~‌جی‌گری میانجی‌گری
    • ~‌جی‌گری کردن میانجی‌گری کردن
 • ~‌وا پیشوا
 • ~ون درون، اندرون