از مصدر می‌توان ۱۰ واژه به دست آورد:

پایه

پیش‌وند

پس‌وند