از مصدر می‌توان ۱۰ واژه به دست آورد:

پایه

 • ~ کردن دیدن کردن

پیش‌وند

 • باز ~ باز گشتن، باز داشتن، باز گرداندن
 • بر ~ بر داشتن، بر گزیدن، بر خاستن، بر گشتن، بر آمدن، بر گرفتن
 • پیش ~ پیش رفتن، پیش بردن، پیش گرفتن
 • در ~ در گرفتن، در آمدن
 • فرا ~ فرا گرفتن، فرا خواندن، فرا رسیدن
 • فرو ~ فرو رفتن، فرو خوردن، فرو بردن، فرو بستن، فرو ماندن، فرو فرستادن
 • وا ~ وا زدن، وا ماندن، وا خوردن، وا گذاشتن

پس‌وند

 • شدنی، گفتنی، دیدنی، آشامیدنی
  • نا~ی ناشدنی، ناگفتنی، ناگسستنی