از صفت می‌توان ۵۲ واژه به دست آورد:

پایه

پیش‌وند

میان‌وند

پس‌وند