از صفت می‌توان ۵۲ واژه به دست آورد:

پایه

 • ~ کردن گرم کردن، سرد کردن، شاد کردن، پیدا کردن

پیش‌وند

 • نا~ نادرست، ناپاک
  • نا~ی نادرستی، ناپاکی

میان‌وند

 • ~ا~ گرماگرم

پس‌وند

 • گرما، ژرفا، درازا، پهنا
  • ~ایش گرمایش
   • ~ایشی گرمایشی
  • ~ایی گرمایی
 • ~اد کهاد، مهاد
 • ~ال گردال، گودال
  • ~اله گرداله
  • ~الی گردالی
 • ~ان شادان، جاویدان، آبادان
  • ~انی جاویدانی، آبادانی
 • ~انه عاقلانه، خوشبختانه، ناشیانه
 • ~انی زندگانی
 • ~‌جی میانجی
 • ~‌سان همسان، یکسان
  • ~‌سانی همسانی، یکسانی
 • پیدایش، نرمش
 • ~له پَسَله
 • ~‌مان شادمان
  • ~‌مانی شادمانی
 • ~‌مند پیروزمند
  • ~‌مندی پیروزمندی
  • ~‌مندانه پیروزمندانه
 • ~‌نا تنگنا، فراخنا، درازنا، ژرفنا
 • ~نین نازنین
 • هفته، پنجه، زرده، شوره، دهه، نیمه، آزاده
  • آزادگی، هفتگی
 • ~‌وار بزرگوار، دیوانه‌وار، هموار
  • ~‌واری بزرگواری
  • ~‌وارانه بزرگوارانه
 • ~‌واره همواره
 • ~‌ور پهناور
 • زردک، سفیدک، سرخک
 • ~کی کجکی، پیشکی، پنهانکی، یواشکی، مفتکی
 • ~‌گان صدگان، دهگان، یک‌گان ← یگان
  • ~‌گانه یکگانه ← یگانه، پنجگانه، چندگانه، جداگانه
 • ~‌گاه تهیگاه، مخفیگاه، پرتگاه، پنجگاه، دیرگاه
 • ~‌گر روشنگر
  • ~‌گری روشنگری، وحشیگری، موذیگری، ناشیگری
 • ~‌گون دگرگون، همگون
  • ~‌گونی دگرگونی
 • درستی، زیبایی، آلودگی، همیشگی، چرایی، چگونگی
 • ~یزه پاکیزه
  • ~یزگی پاکیزگی
 • ~ین نوین، پسین، پیشین، دیرین، مهین، امروزین
 • ~ینه سبزینه، پیشینه، دیرینه، کمینه، بیشینه، نقدینه، پارینه، مادینه، نرینه
  • ~ینگی پیشینگی، دیرینگی، نقدینگی، مادینگی، نرینگی
 • ~یک تاریک، نزدیک
  • ~یکی تاریکی، نزدیکی