جدول زیر فهرستی از زمانهایی‌ست که در ادامه به آنها پرداخته خواهد شد. نامگذاری زمانها به شیوه‌ی پیشنهادی نگارنده بوده و برای هر زمان، نمونه‌صرفی آورده شده‌است. یادآور می‌شود که همه‌ی این زمانها در فارسی معیار به کار نمی‌روند. برخی کنار گذاشته شده‌اند، برخی ویژه‌ی فارسی گفتاری‌اند و برخی نیز، تنها در گویشهای محلی به کار می‌روند.

زمان نمونه
گذشته‌ی ساده‌ی گزارشی رفت
گذشته‌ی ناتمام گزارشی می‌رفت
گذشته‌ی استمراری گزارشی داشت می‌رفت
گذشته‌ی نقلی گزارشی رفته(است)
گذشته‌ی نقلی ناتمام گزارشی می‌رفته(است)
گذشته‌ی نقلی استمراری گزارشی داشته می‌رفته
گذشته‌ی پیشین گزارشی رفته بود
گذشته‌ی پیشین ناتمام گزارشی می‌رفته بود
گذشته‌ی پیشین استمراری گزارشی داشت می‌رفته بود
گذشته‌ی پیشین نقلی گزارشی رفته بوده(است)
گذشته‌ی پیشین نقلی ناتمام گزارشی می‌رفته بوده(است)
گذشته‌ی پیشین نقلی استمراری گزارشی داشته می‌رفته بوده
گذشته‌ی مقدم گزارشی رفته بوده بود
گذشته‌ی مقدم ناتمام گزارشی می‌رفته بوده بود
گذشته‌ی مقدم نقلی گزارشی رفته بوده بوده‌‌است
گذشته‌ی مقدم نقلی ناتمام گزارشی می‌رفته بوده بوده‌‌است
حال ساده‌ی گزارشی رود
حال ناتمام گزارشی می‌رود
حال استمراری گزارشی دارد می‌رود
آینده‌ی ساده‌ی گزارشی خواهد رفت
آینده‌ی ناتمام گزارشی می‌خواهد رفت
آینده‌ی پیشین گزارشی رفته خواهد بود
آینده‌ی پیشین ناتمام گزارشی می‌رفته خواهد بود
آینده‌ی مقدم گزارشی رفته بوده خواهد بود
آینده‌ی مقدم ناتمام گزارشی می‌رفته بوده خواهد بود
گذشته‌ی نقلی التزامی رفته باشد
گذشته‌ی نقلی ناتمام التزامی می‌رفته باشد
گذشته‌ی پیشین نقلی التزامی رفته بوده باشد
گذشته‌ی پیشین نقلی ناتمام التزامی می‌رفته بوده باشد
حال ساده‌ی التزامی برود
گذشته‌ی نقلی امری رفته باش
حال ساده‌ی امری برو
حال ناتمام امری می‌رو