جدول زیر فهرستی از زمانهایی‌ست که در ادامه به آنها پرداخته می‌شود. نامگذاری زمانها به شیوه‌ی پیشنهادی نگارنده است و برای هر زمان، نمونه‌ای آورده شده. همه‌ی این زمانها در فارسی معیار به کار نمی‌روند؛ برخی کنار گذاشته شده‌اند و برخی ویژه‌ی فارسی گفتاری یا گویشهای محلی‌اند.

زمان نمونه
گذشته‌ی مطلق گزارشی رفت
گذشته‌ی پایای گزارشی می‌رفت
گذشته‌ی استمراری گزارشی داشت می‌رفت
حال کامل گزارشی رفته
حال کامل پایای گزارشی می‌رفته
حال کامل استمراری گزارشی داشته می‌رفته
گذشته‌ی پیشین گزارشی رفته بود
گذشته‌ی پیشین پایای گزارشی می‌رفته بود
گذشته‌ی پیشین استمراری گزارشی داشت می‌رفته بود
گذشته‌ی پیشین کامل گزارشی رفته بوده
گذشته‌ی پیشین کامل پایای گزارشی می‌رفته بوده
گذشته‌ی پیشین کامل استمراری گزارشی داشته می‌رفته بوده
گذشته‌ی مقدم گزارشی رفته بوده بود
گذشته‌ی مقدم پایای گزارشی می‌رفته بوده بود
گذشته‌ی مقدم کامل گزارشی رفته بوده بوده
گذشته‌ی مقدم کامل پایای گزارشی می‌رفته بوده بوده
حال مطلق گزارشی رود
حال پایای گزارشی می‌رود
حال استمراری گزارشی دارد می‌رود
آینده‌ی مطلق گزارشی رود
خواهد رفت
آینده‌ی پایای گزارشی می‌رود
می‌خواهد رفت
آینده‌ی استمراری گزارشی دارد می‌رود
آینده‌ی کامل گزارشی رفته
آینده‌ی پیشین گزارشی رفته خواهد بود
آینده‌ی پیشین پایای گزارشی می‌رفته خواهد بود
آینده‌ی مقدم گزارشی رفته بوده خواهد بود
آینده‌ی مقدم پایای گزارشی می‌رفته بوده خواهد بود
حال کامل التزامی رفته باشد
حال کامل پایای التزامی می‌رفته باشد
گذشته‌ی پیشین کامل التزامی رفته بوده باشد
گذشته‌ی پیشین کامل پایای التزامی می‌رفته بوده باشد
حال مطلق التزامی برود
حال کامل فرمایشی رفته باش
حال مطلق فرمایشی برو
حال پایای فرمایشی می‌رو
حال خواستاری رواد