جدول زیر فهرستی از زمانهایی‌ست که در ادامه به آنها پرداخته خواهد شد. نامگذاری زمانها به شیوه‌ی پیشنهادی نگارنده بوده و برای هر زمان، نمونه‌صرفی آورده شده‌است. یادآور می‌شود که همه‌ی این زمانها در فارسی معیار به کار نمی‌روند. برخی کنار گذاشته شده‌اند، برخی ویژه‌ی فارسی گفتاری‌اند و برخی نیز، تنها در گویشهای محلی به کار می‌روند.

زمان نمونه
گذشته‌ی مطلق گزارشی رفت
گذشته‌ی پایای گزارشی می‌رفت
گذشته‌ی استمراری گزارشی داشت می‌رفت
حال کامل گزارشی رفته
حال کامل پایای گزارشی می‌رفته
حال کامل استمراری گزارشی داشته می‌رفته
گذشته‌ی پیشین گزارشی رفته بود
گذشته‌ی پیشین پایای گزارشی می‌رفته بود
گذشته‌ی پیشین استمراری گزارشی داشت می‌رفته بود
گذشته‌ی پیشین کامل گزارشی رفته بوده
گذشته‌ی پیشین کامل پایای گزارشی می‌رفته بوده
گذشته‌ی پیشین کامل استمراری گزارشی داشته می‌رفته بوده
گذشته‌ی مقدم گزارشی رفته بوده بود
گذشته‌ی مقدم پایای گزارشی می‌رفته بوده بود
گذشته‌ی مقدم کامل گزارشی رفته بوده بوده
گذشته‌ی مقدم کامل پایای گزارشی می‌رفته بوده بوده
حال مطلق گزارشی رود
حال پایای گزارشی می‌رود
حال استمراری گزارشی دارد می‌رود
آینده‌ی مطلق گزارشی خواهد رفت
آینده‌ی پایای گزارشی می‌خواهد رفت
آینده‌ی پیشین گزارشی رفته خواهد بود
آینده‌ی پیشین پایای گزارشی می‌رفته خواهد بود
آینده‌ی مقدم گزارشی رفته بوده خواهد بود
آینده‌ی مقدم پایای گزارشی می‌رفته بوده خواهد بود
حال کامل التزامی رفته باشد
حال کامل پایای التزامی می‌رفته باشد
گذشته‌ی پیشین کامل التزامی رفته بوده باشد
گذشته‌ی پیشین کامل پایای التزامی می‌رفته بوده باشد
حال مطلق التزامی برود
حال کامل فرمایشی رفته باش
حال مطلق فرمایشی برو
حال پایای فرمایشی می‌رو
حال خواستاری رواد