نرینه خنثی مادینه جمع
نهادی -er -es -e -en
رایی -en -es -e -en
به‌ای -en -en -en -en
وابسته -en -en -en -en

این صرف برای صفتهای دارندگی نیز به کار می‌رود.