نرینه خنثی مادینه جمع
نهادی ‎-er ‎-es ‎-e ‎-en
رایی ‎-en ‎-es ‎-e ‎-en
به‌ای ‎-en ‎-en ‎-en ‎-en
وابسته ‎-en ‎-en ‎-en ‎-en

این صرف برای صفتهای دارندگی نیز به کار می‌رود.