نرینه خنثی مادینه جمع
نهادی jeder jedes jede jede
رایی jeden jedes jede jede
به‌ای jedem jedem jeder jeden
وابسته jedes jedes jeder jeder