حرف اضافه همراه با حالت رایی

حرف اضافه همراه با حالت به‌ای

حرف اضافه همراه با حالت به‌ای یا رایی

اگر در جمله بیانگر جهت حرکت یا مقصد باشند،‌ حالت رایی ایجاد می‌کنند. در غیر این صورت، یعنی اگر بیانگر مکان یا موقعیت ثابتی باشند، حالت به‌ای به همراه دارند. برای به خاطر سپاری بهتر، اگر بتوان جمله را با wohin سؤالی کرد، نیاز به حالت رایی و اگر با wo سؤالی شود، نیازمند حالت به‌ای است.

حرف اضافه همراه با حالت وابسته