برادرزاده
barâdarzâde
hijo(a) de hermano (sobrino, sobrina)
خواهرزاده
khwâharzâde
hijo(a) de hermana (sobrino, sobrina)
پسر برادر
pesar-e barâdar
hijo de hermano (sobrino)
پسر خواهر
pesar-e khwâhar
hijo de hermana (sobrino)
دختر برادر
dokhtar-e barâdar
hija de hermano (sobrina)
دختر خواهر
dokhtar-e khwâhar
hija de hermana (sobrina)
دایی‌زاده
dâyizâde
hijo(a) del tío materno (primo, prima)
پسردایی
pesardâyi
hijo del tío materno (primo)
دختردایی
dokhtardâyi
hija del tío materno (prima)
زن‌دایی
zandâyi
mujer del tío materno
خاله‌زاده
khâlezâde
hijo(a) de la tía materna (primo, prima)
پسرخاله
pesarkhâle
hijo de la tía materna (primo)
دخترخاله
dokhtarkhâle
hija de la tía materna (prima)
شوهرخاله
showharkhâle
marido de la tía materna
عموزاده
amuzâde
hijo(a) del tío paterno (primo, prima)
پسرعمو
pesaramu
hijo del tío paterno (primo)
دخترعمو
dokhtaramu
hija del tío paterno (prima)
زن‌عمو
zanamu
mujer del tío paterno
عمه‌زاده
ammezâde
hijo(a) de la tía paterna (primo, prima)
پسرعمه
pesaramme
hijo de la tía paterna (primo)
دخترعمه
dokhtaramme
hija de la tía paterna (prima)
شوهرعمه
showharamme
marido de la tía paterna