راه باقاعده‌ای برای به دست آوردن بن حال وجود ندارد اما می‌توان این شیوه را به کار بست: در نظر گرفتن زمان حال امری دوم شخص مفرد و حذف پیش‌وند «ب» از آن. در جدول زیر چند نمونه آورده شده‌است:

فعلامریبن حال
نوشتنبنویسنویس
گفتنبگوگو
خوردنبخورخور

در مورد فعلهایی که به ow پایان می‌یابند، بن حال از تبدیل ow به av به دست می‌آید. مثال:

فعلامریبن حال
رفتن
raftan
برو
berow
رو
rav
دویدن
davîdan
بدو
bedow
دو
dav
شنیدن
shenîdan
بشنو
beshenow
شنو
shenav

بیشتر کتابهای دستور زبان فارسی، بن حال فعلهایی که در امری دوم شخص به ow پایان می‌گیرند را همان ریخت ow می‌دادند اما با نگاه به فارسی باستان می‌توان در یافت بن حال این دسته از فعلها در فارسی نو به av پایان می‌گیرد. برای نمونه، فعل رفتن از ریشه‌ی rab بوده، بن گذشته‌ی آن rab-ta (> raf-ta) و بن حال آن rab-a است که در فارسی نو به ترتیب، raft و rav گشته‌اند. همچونین، با دقت در واژه‌هایی که از بن حال فعل «رفتن» ساخته شده‌اند می‌توان پی برد که rav ریخت درست است. برای نمونه، اگر row بن حال «رفتن» می‌بود واژه‌های «روش» و «روند» می‌بایست rovesh و rovand تلفظ می‌شدند، نه ravesh و ravand. به همین سان، صرف این فعل در زمان حال: mirovam به جای miravam برای «می‌روم».

بن حال در ساخت ماده‌ی حال، زمانهایی از جمله زمان حال ساده و همچونین، ساخت واژه‌های گوناگون به کار می‌رود. برای نمونه، واژه‌های زیر از بن حال فعل «ساختن» پدید آمده‌اند.

با کمک برنامه‌ی واژه‌ساز فارسی می‌توانید همه‌ی واژه‌های ساخته‌شدنی از بن حال یک فعل را به دست آورید.