ماده‌ی حال
Partizip I
مصدر + d laufen → laufend
ماده‌ی گذشته
Partizip II
ge + ریشه + (e)t spielen → gespielt
arbeiten → gearbeitet

فعلهایی که پیش‌وند جدانشدنی دارند و تکیه‌ی صدا روی هجای اول‌شان نیست و همچونین، فعلهایی که با پس‌وندهای ieren یا eien ساخته شده‌اند، ماده‌ی گذشته‌ی آنها بدون ge است:

فعلهایی که ماده‌ی گذشته‌ی بی‌قاعده دارند، به جای (e)t به en پایان می‌یابند. به بیان دیگر، پایانه‌ی مصدری (en) حفظ می‌شود و (e)t نمی‌گیرند: