در زبان آلمانی، پس‌وند مصدر ‎-n یا ‎-en است. برای فعلهای باقاعده، زمان گذشته‌ی ساده (به آلمانی: Präteritum) با حذف پس‌وند مصدر و افزودن پایانه‌های صرفی زیر به ریشه‌ی فعل ساخته می‌شود:

ich ‎-te wir ‎-ten
du ‎-test ihr ‎-tet
er/sie/es ‎-te sie/Sie ‎-ten

جدول زیر صرف فعل spielen را در زمان گذشته‌ی ساده نشان می‌دهد:

ich spielte wir spielten
du spieltest ihr spieltet
er/sie/es spielte sie/Sie spielten

اگر آخرین حرف ریشه‌ی فعل، یکی از همخوانهای d - t - m - n باشد، واکه‌ی میانجی e میان ریشه و پایانه‌های صرفی می‌نشیند. جدول زیر صرف فعل arbeiten در زمان گذشته‌ی ساده نشان می‌دهد:

ich arbeitete wir arbeiteten
du arbeitetest ihr arbeitetet
er/sie/es arbeitete sie/Sie arbeiteten